RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти - МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“
Морско дело и рибовъдство
 Приложение № 2
към Заповед №МДР-ПП-09-99/20.09.2019 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

О Б Я В А
за открита процедура чрез подбор на проекти


Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик, като
ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.019 МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.019  МИРГ Пазарджик - мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ ще подпомогне постигането на специфична цел 1.1 Създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури и специфична цел 1.2 Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба към Приоритет 1 на Стратигията за ВОМР „Увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на рибарския район и насърчаване иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.
Чрез мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ се цели:
1.    Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия, свързани с рибарството към производство на висококачествени продукти и продукти с добавена стойност;
2.    Прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова;
3.    Разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти;
4.    Подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата,
5.    Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
6.    Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
7.Подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и други свързани дейности).
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.019 МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 000,00 лeвa.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 10 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 200 000 лева.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република  България.
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик.
Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:
•    еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:
   
1. Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните продукти за производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;
2. Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;
3. Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова и свързаните с него производства;
4. Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;
5. Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;
6. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
7. Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
8. Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);
9. Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура;
10. Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии;
11. Дейности за информация и публичност.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС, т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 29.11.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr©mzh.government.bg.
Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. 20.12.2019 г. PDF вариант на обявата - изтегли >>>
Тази страница е видяна: 5961

 Публикувано от: pamedia на петък 20 септември 2019 - 19:03:19

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““
Обява за процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013 МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти по мярката за устойчив риболовен туризъм
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
“Сдружение за независимо творческо общуване“ приключи работа по проект „Повишаване на престижа на продуктите в сектор Рибарство в Община Пазарджик “
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 "Активни"
Открита е процедура за кандидатстване с проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"
Дирекция „Бюро по труда”-Пазарджик обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
Полицията си търси счетоводител чрез подбор на кандидати
Община Пазарджик обяви открита процедура за строителството на Клетка 1 от депотоТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.6182 сек., 0.5334 от тях за заявки.