RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Сдружение "Ракурси" се оказва некоректен наемател (Право на отговор)

По повод изказването на представителя на сдружение "Ракурси" Евдокия Кузманова пред ОбС-Пазарджик и публикуваната в ПАмедия информация началникът на Инсепктората по образование Йордан Чалъков предостави на ПАмедия позицията на държавната институция във връзка с отправените обвинения, че Инспекторатът не допуска сдружението до наетия от него държавен имот. Потърсихме г-н Чалъков по телефона още преди публикацията, но както днес се оказа, сме го търсили на вече несъществуващ телефонен номер.
Публикуваме отговор на началника на Инспектората на покана от г-жа Кузманова, от който става ясно, че сдружението не е плащало редовно наема си и е било напълно наясно в какъв вид наема държавните помещения и че те се нуждаят от сериозен ремонт. 


ДО СДРУЖЕНИЕ „РАКУРСИ”
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЕВДОКИЯ КУЗМАНОВА
С АДРЕС: ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ” № 4
 
Относно: Покана с рег. № С1-001/02.04.2012г. до РИО – Пазарджик
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,
 
След като се запознах в детайли със съдържанието на Вашата покана постъпила в РИО – Пазарджик с вх. № РД 21-1283/02.04.2012г. Ви съобщавам следното:
Към настоящия момент по сметката на РИО – Пазарджик са внесени 35 /тридесет и пет/ лева от Ваша страна, които се явяват наемната цена за един месец 18.05. – 18.06.2012г. съгласно Договор за наем с № РД 21-728/18.05.2011г., за което Ви известихме още с писмото от 08.03.2012г. След отправената до Вас покана и неплащането на наем от Ваша страна горецитираният договор е прекратен. Твърдението Ви, че са платени наеми в размер на 350 /триста и петдесет/ лева не отговарят на действителността.
Друга сума, която сте внесла в РИО – Пазарджик е 336 лева, които се явяват депозит по двата договора за наем. Съгласно тръжната документация сте запозната предварително, че депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Внесли сте също така и 20 лева, които се явяват цена за закупуване на двата комплекта тръжни документации съответно по 10 лева за всеки от тях, които не подлежат на възстановяване.
Не отричаме влошеното състояние на различни части от сградата. Но те са били предварително описани и Вие сте запозната с тези недостатъци още в самото начало на тръжната процедура за отдаване под наем, което може да бъде доказано по безспорен и категоричен начин чрез устни и писмени доказателства. Именно поради тази причина в заповедта за провеждане на процедура и в самия договор за наем е включена клаузата за извършване на ремонтни дейности от наемателя за сметка на едногодишния наем. Договор, който Вие сте подписала и подпечатала собственоръчно пред свидетели по своя воля. Надявам се сте наясно, че един сключен по надлежния ред договор има силата на закон за страните по същия. И при неизпълнение на договорените в него задължения, неизправната страна носи съответната гражданска, административна или наказателна отговорност.
И двата договора за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, които бяха сключени с Вас отговарят на всички законови изисквания. Предшествани са от процедура по проведен търг с тайно наддаване, като цялата процедура е съобразена с нормативните изисквания и съгласувана многократно с Министерство на образованието, младежта и науката.
Съгласно действащото българско законодателство /чл. 230 от ЗЗД/ наемодателят не отговаря за недостатъците на отдадените под наем помещения, които наемателят е знаел при сключването на договора за наем.
Съгласно чл. 232 от ЗЗД в качеството си на наемател сте длъжна да заплащате наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта. Отново задължения, които са включени и в договора и в закона, а Вие не изпълнявате.
В договорите за наем, в раздел „права и задължения на наемодателя“ е включена следната клауза:
Чл. 7. Да придобие в собственост след изтичане срока на договора, или след прекратяване му по реда на раздел VI подобренията в имота, извършени от НАЕМАТЕЛЯ.
При това положение, ако сте извършили подобрения в имота, то при изтичане на срока на договора или при прекратяването му по надлежния ред тези подобрения остават в собственост на наемодателя и искане за възстановяване на паричната им равностойност е изцяло неоснователно.
Към момента договор с изх. № РД 21-729/18.05.2011г. е в сила и поражда съответните права и задължения за двете страни. На 18.05.2012г. изтича едногодишният период, за който не дължите заплащане на наемна цена, а срещу нея имате задължението да извършите описаните в договора подобрения.
Договор с изх. № РД 21-728/18.05.2011г. е прекратен по надлежния ред поради неизпълнение на задължения от наемателя, а именно незаплащане на наемната цена в продължение на няколко поредни месеца. Ваше задължение е да освободите и да предадете на РИО – Пазарджик въпросното помещение публична държавна собственост. В противен случай ще бъдат предприети мерки съгласно чл. 80 от ЗДС и областния управител съвместно с полицията ще извършат необходимите действия. Ако е необходимо ще Ви бъде наложена и административнонаказателна отговорност съгласно чл. 85 от ЗДС, а именно глоба в размер от 5000 до 10 000 лева.
Още при сключването на договорите за наем договорът за СОТ охрана бе прехвърлена от РИО – Пазарджик на Ваше име, което е извършено лично от Вас и наш представител в Полицията чрез попълване на съответните изискуеми документи. От този момент до днес ние нямаме достъп до СОТ охраната и тя е изцяло Ваша отговорност.От служба СОТ също потвърдиха , че до този момент не сте заплащали месечната си вноска към тях.
Наистина след изключително тежките атмосферни условия и изключително ниските отрицателни температури на въздуха през месец февруари 2012 година в края на месеца възникна ВиК авария, изразяваща се в спукана тръба на първия етаж, който се стопанисва от РИО – Пазарджик. Веднага след получаването на сигнала за аварията са предприети своевременни действия и тя е отстранена.
Що се отнася до въпроса за източника на средства предоставени на сдружение РАКУРСИ то е изцяло в патримониума на Вашите права и задължения. Това могат да бъдат средства от лични спестявания, заеми, дарения или др. Но този въпрос по никакъв начин не ангажира РИО – Пазарджик. Никъде в тръжната документация и договорите не е включена договорка относно източник на средства за изпълнението на задълженията, които сте поели чрез подписването на договорите. Ако сте получили средства от някакви физически или юридически лица, които сега искат от Вас да им ги върнете обратно, то РИО – Пазарджик не е лицето, което носи отговорност за получените и разходвани от Вас средства и лицето, което следва да връща тези средства. Това е изцяло Ваша отговорност.
РИО – Пазарджик винаги и по всички досега сключени договори за наем е изпълнявал добросъвестно своите права и задължения в качеството си на наемодател в това число и по двата договора сключени с Вас на 18.05.2011г.
При това положение ако бъде заведено гражданско дело за каквото споменавате в поканата си, Ви уведомявам, че ще предявим насрещни искове за заплащане на нанесените материални вреди на РИО – Пазарджик в едно с всички договорени и законови неустойки и лихви.
Ако поради някаква причина сте останали без ключ за сградата, в която се намират наетите от Вас помещения, то РИО – Пазарджик разполага с ключ за входната врата на сградата и можете да заповядате всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в сградата на РИО – Пазарджик и ще ви бъде предоставен ключ, за да си извадите дубликат. РИО – Пазарджик стопанисва първия етаж от сградата и затова разполага единствено и само с ключове за този етаж и за входната врата на сградата. Ключовете от другите етажи и сутерена са предоставени на съответните наематели и РИО – Пазарджик не разполага с тях.
Накрая, но не на последно място изказваме крайното си незадоволство, обида и разочарование от непристойното Ви поведение от момента на възникване на ВиК аварията насам. Разполагаме с безспорни и категорични гласни и писмени доказателства, които доказват нанесени от Вас обида и клевета на държавни служители на публично място в присъствието на свидетели, в това число държавен служител, наемател на сутерена в сградата и двама полицейски служители. Тези действия изцяло съответстват на съставите на престъпленията ОБИДА и КЛЕВЕТА, като наказанията предвидени за тях стигат до 15 000 лева и обществено порицания  /за справка чл. 146 – чл. 148 от НК/.
Апелираме за сетен път към спазване на всички правни, морални и нравствени норми. При евентуални възникнали разногласия те да бъдат разрешени между двете страни по един културен, цивилизован и възпитан начин. В противен случай, при завеждане на съдебни дела, ще Ви бъде потърсена наказателна и гражданска отговорност за действията Ви.

 
ЙОРДАН ЧАЛЪКОВ
Началник РИО – Пазарджик
 


Тази страница е видяна: 1489

 Публикувано от: pamedia на понеделник 04 юни 2012 - 14:17:15

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Право на отговор на директора на ПГХХТ-Пазарджик
Право на отговор от Иван Евстатиев, кандидат-кмет на община Стрелча
Право на отговор от Община Пещера: При най-много сключени договори за саниране, стойността на финансовите корекции е най-малка
Сдружение "Ракурси" вече една година очаква да влезе в нает държавен имот, за да направи Център за деца
Наемател на павилион в Острова спечелил конкурса с бъдещо дарение, съдът разпореди на кмета друг наемател
КЗП предупреждава за некоректен търговец в Интернет
Вчерашният вандал се оказва и извършител на домови кражби
Г.Георгиев: Засушаването вече започва да оказва негативно влияние върху посевите
Сегашният наемател взима двата градски басейна на първоначална тръжна цена
"Асарел-Медет" АД набира оферти за избор на наемател на павилион в Пазарджик

ПГМЕТ


Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5323 сек., 0.4463 от тях за заявки.