pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
pamedia , петък 20 февруари 2015 - 00:00:00 // коментари: 0

es_oprr.jpg

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  ПО ПРОЕКТ : „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК”На 25 февруари 2014 година (сряда) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе обществено обсъждане по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO0011/5-02/2012/024, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост, с които община Пазарджик, като конкретен бенефициент ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на ОП "Региони в растеж" през следващия програмен период за 2014г. – 2020 г.
В рамките на  обсъждането ще бъдат представени по две обемно-пространствено решение за следните обекти на интервенция:
1. Изграждане на зона за отдих и рекреация – „Зона на здравето”
2. Изграждане на зона за отдих и рекреация и изграждане на пешеходен мост (между Зоната на здравето и парк Острова).
Изборът на идея ще  се извърши в процес на обсъждане въз основа на представени по 2 варианта на обемно-пространствено решение. Обемно-устройственото проучване има за цел да адаптира бъдещото архитектурно решение към решението на подробния устройствен план в съответствие с регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване.


Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 857Време за изпълнение: 0.5470 сек., 0.4709 от тях за заявки.