Новина: През 2018 г. завърналите се от чужбина в област Пазарджик са 350, а заминалите - 917
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
понеделник 10 юни 2019 - 11:40:22

Пазарджик


От отдел "Статистически изследвания - Пазарджик” на Териториално статистическо бюро - Юг предоставиха информация за поредното си изследване за 2018 година, отнасящо се за естествения, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик.

В информацията се посочва, че през 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 440 души, като се пояснява, че броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение, а разликата между живородените и умрелите представлява естествения прираст на населението.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст  в област Пазарджик е минус 5.6‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.1‰, а в селата - минус 8.1‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.
През 2018 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. 
С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.9‰) и Сливен (-3.6‰). 
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 16.4‰, следвана от областите Монтана - минус 14.0‰, и Кюстендил - минус 13.4‰
Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Сърница (-0.2‰), Ракитово (-0.3‰) и Велинград (-3.4‰).
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Лесичово - минус 15.8‰, следвана от общините Стрелча (-14.9‰) и Белово (-13.1‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 1 046 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

През 2018 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали (15.3‰), Шумен (4.1‰), София (столица) (3.9‰), Пловдив (3.1‰), Варна (2.2‰), Бургас (1.3‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-8.1‰), Видин (-7.6‰) и Враца (-7.5‰).
За област Пазарджик този показател също е отрицателен - минус 4.1‰.   
През 2018 г. заселилите се в област Пазарджик са със 158 по-малко в сравнение с 2017 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2018 г. са 3 104 души, като от тях 42.1% (1307) са мъже и 57.9% (1 797) са жени.
През 2018 г. от общините в областта само община Стрелча има положителен  механичен прираст - плюс 15 души.

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали  109 810 лица.
Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област София (столица) (18 574). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 9.9%, Благоевград - 7.1%, и Пловдив - 6.0%.
Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград - 0.7% и Търговище - 0.9%.
През 2018 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 1 294 души, или това е вътрешнообластната миграция.
През 2018 г. 917 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина.
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2018 г. 350 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик. 

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.18116 )


Време за изпълнение: 0.0458 сек., 0.0043 от тях за заявки.