Новина: По сигнал за мъртва риба проверяват пречиствателната станция на „Биовет“ и градската пречиствателна станция
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
неделя 17 май 2020 - 19:03:55


umriala_riba_r_elenka.jpg

    Експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция "Източонобеломорски район" (БД ИБР) и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик провериха сигнал, подаден вчера на тел. 112, за наличие на мъртва риба в река Стара.
     Екип от експерти на регионалните структури на МОСВ е направил  е оглед на речното легло от мост с. Капитан Димитриево - Брацигово, до Римски мост. Проверяващите са констатирали, че реката няма мътност, водата е чиста. Измерените моментни показатели на рН и кислород са в допустимите граници. При Римски мост са установени две мъртви рибки - екземпляри с дължина около 10 см. Взети са водни проби на изход от пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на "Биовет"АД. На мястото на заустване се наблюдава запенване и помътняване, което се дължи на повишено налягане при изпускане на отпадъчни води от новото физико-химично стъпало на пречиствателната станция на "Биовет"АД. До 10 метра след точката на зауставане реката е без наличие на мътност и пяна. Моментните показатели са в границите на допустимите стойности. Проверка на експлоатационния журнал на дружеството не установи регистрирани отклонения от технологичния режим или аварийна ситуация.

     Взета е проба и от градската пречиствателна станция на Пещера. Моментните показатели са в границите на допустимите стойности. Не са установени отклонения от технологичния режим на работа на ГПСОВ.

    Проверена е и кравеферма, вблизост до мястото, посочено в сигнала. Не са установени изпускане или заустване на отпадъчни води от този обект в река Стара.

    По заявка на БД ИБР са взети три водни проби от река Стара, които ще се анализират в лабораторни условия по следните показатели: разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, нефтопродукти, полициклични ароматни въглеводороди, арсен, хром общ, цинк, мед, живак. 

       Водните проби от двете пречиствателни станции ще бъдат анализирани лабораторно по показателите, заложени в комплексното разрешително на "Биовет"АД и в разрешителното за заустване на ГПСОВ. Резултатите ще бъдат оповестени от БД ИБР и от РИОСВ-Пазарджик.
        
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.19959 )


Време за изпълнение: 0.0682 сек., 0.0090 от тях за заявки.