Новина: Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
четвъртък 14 август 2014 - 15:22:43es_opak_logo2.jpgНа 20 август 2014 година (сряда) от 16.30 часа в Пленарната зала в сградата на Община Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, ет. 2) ще се проведе първо обществено обсъждане на проблемите, бъдещите приоритети за развитие на общината и идентифициране на конкретни мерки и дейности за реализация на Общинския план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.


Проектът има за цел осигуряване на ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, което ще бъде постигнато чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и разработване на средносрочни цели и приоритети за развитие на община Пазарджик за периода 2014 - 2020 г.
Проектът предвижда да бъде разработен Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 - 2020 г. Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие и определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като отчита специфичните характеристики и потенциала на общината.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.<>/div

 Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.7359 )


Време за изпълнение: 0.0459 сек., 0.0058 от тях за заявки.