darva1.jpg Във връзка с изнесената информация от кметa на Пещера Йордан Младенов относно доставката на дърва за огрев от Държавно горско стопанство „Пещера”, съобщиха, че Горско стопанство ,,Пещера” има ангажимент да осигури дървата за огрев на местното население от временен склад. Цените на дървата за огрев не са променяни през последните 8 години. Местното стопанство няма сключено споразумение с общината и не участва в социална програма за осигуряване на дърва за огрев. Всяко горско предприятие осигурява дърва за огрев на местното население по ценоразпис, съгласно Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии държавна общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Всеки гражданин, получаващ дърва за огрев, сам определя начина им на доставка. Възможностите са да бъде използван собствен транспорт или да се ползват услугите на транспортна фирма. В случай на ползване на такава фирма, всеки гражданин сам определя коя да бъде тя. Твърдението, че горското стопанство работи с транспортни фирми е невярно. ДГС „Пещера“ не избира фирмите превозвачи и няма сключени договори с такива. В горското предприятие и горското стопанство не са постъпвали сигнали от граждани във връзка с доставката на дърва за огрев.

Списъците с желаещите да получат дърва за огрев горското стопанство получи от община Пещера. 1243 човека от населените места в общината са заявили да получат дърва. До момента над 350 граждани, които са заявили желанието си, вече са закупили дърва.

С писмо на общината от 17 март 2021 г., горското стопанство е уведомено да преустанови всякакви действия по доставка на дърва и да върне в Общинска администрация всички списъци, включващи записаните лица, нуждаещи се от дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022. Към момента 36 граждани, които вече са заплатили, не могат да получат дървата си.

Заповедта за спиране доставката на дърва за огрев ще породи напрежение в местното население. Това заяви директорът на „Южноцентрално държавно предприятие“ Ботьо Арабаджиев в разговор с кмета на Пещера Йордан Младенов. ,,Подобни действия целят извличане на политически дивиденти и не е уместно предприятието и стопанството да бъдат замесвани”, коментира Арабаджиев.Loading...