RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Експертната комисия на СЕМ класира Радио Пазарджик на 1 място, членовете - Вава тур

От публикувания протокол на заседанието на СЕМ от 14.02.2012г. става ясно , че проектът на Радио Пазарджик е класиран първо място по резултатите, дадени от Експертната комисия, назначена да оцени кандидатите в конкурса за радиодейност в Пазарджик на честота 88,6 MHz.
Класирането след окончателните комплексни оценки на кандидатите, формирани като средно аритметично число от индивидуалните оценки на членовете на Експертната комисия е следното:

1. Радио Пазарджик ЕООД      77   точки 
2.Пулс Медия ООД          72   точки
3. Вава Тур ЕООД          71   точки
4.Еф Хикс Камера ЕООД       71   точки
5.ЕТ Де Жули – Делчо Луканов                   69  точки
6.ЕТ Катриг – 5 – Никола Янков     62   точки
7.Истър ВВ – Васил Вълканов ЕООД     61   точки
След станалите обсъждания и отчитането на специално възложения от председателя на СЕМ Георги Лозанов анализ на финансовата стабилност и след гласуването на всеки един от членовете на СЕМ, съгласно възложените им правомощия от Закона, регулаторният орган класира: 
І. на първо място: Вава Тур ЕООД.
ІІ.  на  второ  място:  Пулс Медиа  ООД-/с  4  /четири  /  гласа  “за”  и  1  /един/  глас
“въздържал се” /Анна Хаджиева /.
ІІІ. на трето място: Радио Пазарджик -/ с
5 /пет/ гласа “за”/
ІV. на четвърто място: Хикс Камера ООД с 4  /четири  / гласа “за” и 1  /един/ глас
“въздържал се” /Георги Лозанов/
V. на пето място: Де Жули -Делчо Луканов - / с 5 /пет/ гласа “за”/
VІ. на шесто място: ЕТ Катриг -5 -Никола Янков - / с 5 /пет/ гласа “за”/
VІІ. на седмо място: Истър ВВ-Васил Вълканов ЕООД  -  / с 5 /пет/ гласа “за”/

Целият текст на частта от Протокола по точка 2. Доклад на Експертната комисия за провеждане на конкурса за за радиодейност в гр. Пазарджик.

 
ПО ТОЧКА ВТОРА :  Доклад на Експертната комисия за провеждане на конкурса за  издаване  на  лицензия  за  радиодейност  в  гр.  Пазарджик.  Докладва  Георги Стоименов.
 
Георги Стоименов представи резултатите от оценяването на кандидатите проведено от Експертната  комисия,  определена  по  жребий  и  назначена  със  заповед  №  67  от 29.11.2011 г. на Председателя на СЕМ, за честота  88.6 MHz в гр. Пазарджик..     

Разгледани са документите на следните кандидати:
1.  Радио Пазарджик ЕООД – вх. № 029-75/11.11.2011 г.
2.  ЕТ Катриг – 5 – Никола Янков – вх. № 029-76/11.11.2011 г.
3.  ЕТ Де Жули – Делчо Луканов - вх. № 029-77/11.11.2011 г.
4.  Истър ВВ – Васил Вълканов ЕООД - вх. № 029-78/14.11.2011 
5.  Пулс Медия ООД - вх. № 029-79/14.11.2011 г.
6.  Вава Тур ЕООД – вх. № 029-80/14.11.2011 г. 
7.  Еф Хикс Камера ЕООД – вх. № 029-81/14.11.2011 г.                      

Окончателните  комплексни  оценки  на  кандидатите,  формирани  като  средно аритметично число от индивидуалните оценки, въведени в таблиците от членовете на комисията и подредени по резултат са следните:             
1. Радио Пазарджик ЕООД      77   точки 
2.Пулс Медия ООД          72   точки
3. Вава Тур ЕООД          71   точки
4.Еф Хикс Камера ЕООД       71   точки
5.ЕТ Де Жули – Делчо Луканов                   69  точки
6.ЕТ Катриг – 5 – Никола Янков     62   точки
7.Истър ВВ – Васил Вълканов ЕООД     61   точки

Проведени са две заседания – на 7 декември  и на 19 декември 2011 г. Имало е промяна на секретаря на ЕК, поради  заболяване на първоначалния секретар. 
СЕМ  е  възложил  на  г-н Шабански  да  направи  финансов  анализ  на  участниците  на техните финансови възможности  доколко техните проекти  са финансово стабилни той е предоставил анализа на ЕК. 
Георги Лозанов  уточни,  че  съветниците  са  възложили  на  г-н Шабански  да  направи анализ на финансовата стабилност, което да даде известни гаранции  за устойчивостта на проекта, защото смисълът на този конкурс, както всички добре знаят в резултат на развитието на средата в този регион е да може да се появи едно местно радио. Имало е такива  големи  очаквания    от  страна  на  хората  от  Пазарджик,  даже  граждански протести. Този анализ фактически е свързан с това дали проектът ще остане на местно радио, или  просто (както често се получава) ще бъде само  един вход, крачка към това
по-късно да бъде продадена честотата (да го кажа така  грубо) в границите на някоя от големите  вериги,  което  ще  обезсмисли  и  усилията  на  Съвета  да  въведе  там  в радиосредата,  в  медийния  пейзаж  един  местен  играч.  Затова  критерият  финансова стабилност е особено важен(той е и част от самите  критерии на  комисията.). 

Борислав Шабански представи на Съвета резюме от финансовия анализ.
 
Георги Лозанов  каза,  че  според  него  вече  има  допълнителна  яснота  за финансовите възможности,  и  за  стабилността  на  реализацията  на  проектите.  Известни  са  и  резултатите от комисията  - Радио Пазарджик, който има най-много точки и след това трима  кандидати  имат  почти  еднакъв  брой  точки  -  Пулс Медия  ООД-72,  Вава  Тур ЕООД,  Еф  Хикс  Камера  ЕООД   и  ЕТ  Де  Жули  –  Делчо  Луканов.  След  това  има  кандидати, които са с определено по-нисък брой точки- ЕТ Катриг – 5 – Никола Янков, Истър  ВВ  –  Васил  Вълканов  ЕООД.  Решението  на  Съвета  би  могло  да  повтори резултата на ЕК, но съветниците имат и свободата по съвест да решат, а ЕК е някакъв тип аргументация и база на която да се вземат решения, но решението на всеки зависи от собствения им възглед за проектите и затова какво постигаме с тях в региона. 
Анна Хаджиева каза, че развитата от кандидата Вава Тур програмна концепция изцяло отговаря  на  заложените  в  конкурса  изисквания  за  политематичен  профил  с  местна насоченост.  Комуникационните  цели  отчитат  характеристиките  на  населението  в Пазарджик  и  района,  както  и  желанието  за  изцяло  местна  програма,  довело  до обявяването  на  нов  конкурс  за  града. Политематичността  на  профила  е  защитена  и  с предавания  за  групите  в  изолация,  работата  на  гражданския  сектор  и  омбудсмана. Кандидатът  има  опит  в  създаването  на  програма  –  една  от  регистрираните  кабелни телевизии  е  на  това  дружество. Предложеният  проект  за  радио  стъпва  на  синергията между  телевизионната  и  радиопрограмата  не  само  в  информационната  част,  но  и  в организирането и отразяването на различни (подробно описани) културни и музикални събития,  както  и  събития  от  социалния  живот  на  града.  Това  е  програма  от  местни
журналисти  за местните жители,  съобразена изцяло  с  демографските  характеристики. За бързия старт и устойчивост на проекта не без  значение е и факта, че кандидатът  е успял да привлече и европейско финансиране. Творчески,  ехнологичен и  технически потенциал за устойчив проект. 
На следващо място е програмата на Радио Пазарджик. Тук не без значение е опита на екипа който създава програмата. Добре написани документи. Политематичния характер на  програмата  е  изцяло  защитен,  декларирана  е  политическа  безпристрастност, затвърдени  са  позициите  на  радиото  в  местния  ефир,  но  това  което  я  смущава  е собствеността на общината, която в крайна сметка по време на криза има достатъчно ангажименти  за да  осигурява  социалния живот на  общината   и  включването й  в най-свободния пазар й се струва, че е малко назад в приоритетите на една община.
Следващи  в  нейната  класация  са ЕТ Катриг  –  5  – Никола Янков. Те  не  са  защитили добре политематичния профил. Това по-скоро е една музикална програма насочена към младото население, а и е споменато, че няма достатъчно финансова стабилност. 
Пулс  Медия   ООД-  Това  е  програма,  която  се  създава  от  звукорежисьорите  и редакторите в  Радио Пазарджик, което обуславя и характера на тази програма, която е насочена  към  градската  аудитория,  към  младата  градска  аудитория  с  промоции, концерти  (изцяло  там  на  студенти  ученици)  и  тук  изцяло  е  застъпена  по-скоро подробно  разработен  музикалния    вариант,  музикалните  характеристики    на програмата, която смята, че те ще развиват всъщност в интернет. 
Много  е  хубав  проекта  на  Еф  Хикс  Камера,  но  е  много  далеч  от  изискванията  на конкурсните документи и далеч от това, което се очаква в един град като Пазарджик.  Между  другото,  честотата  е  с  такива  технически  характеристики,  че  покрива  само  очертанията на града и малко нереалистично е точно от там да тръгнат интересите на тази компания да развива, или участва в радиобизнес.   Последно в класацията й ми е радио  Де Жули.  Документите  му  са  повече  отколкото  съдържанието  на  програмата,  която в момента излъчват, направени са много прецизно. 
София  Владимирова  каза,  че  изцяло  подкрепя  аргументите  на  г-жа  Хаджиева. Нейният  фаворит    е  Вава  Тур  ЕООД.  Според  нея,  те  имат  наистина  реалистичната възможност да  започнат да създават програма. Очевидно тенденцията на прехвърляне на радио към телевизия се задълбочава.
Георги Лозанов каза, че неговата класация се води от Хикс Камера ООД. Има логика и в  това,  което  казва Анна Хаджиева,  че  прекалено  амбициозни  са  им  намеренията,  но това е проект със желание да се вкара ресурс от другаде в една общо взето изтерзана пазарна  среда  и  продължава  да  смята,  че  в  това  има  перспектива.  Нищо  чудно действително да е само едно много добро упражнение по писане на конкурс. След това е класирал Пулс Медиа – харесал е един друг тон в онази среда. На следващо място е поставил Вава Тур,  защото  винаги му  е   била малко  странна  (включително и  за бТВ)
връзката радио – телевизия,  но тази тенденция започва да се налага и според него, това е в резултат на кризата.  
Анюта Асенова   каза, че нейното класиране също се различава от общото   класиране на ЕК. На  първо място  е  класирала Пулс  медиа.  (нейните мотиви  са  приложени  към протокола).  На  второ  място  –  Вав  Тур  и  на  трето  място  Пазарджик,   но  с  оглед  на допълнителните обстоятелства, които бяха разяснени относно финансовата   част, г-жа Асенова  каза,  че  е  склонна  да  промени  класирането  си  и  на  първо  място  да  класира Вава Тур.
Георги Стоименов  каза,  че  неговото  класиране  също  е  различно  от  това  на  ЕК. На първо място  той  е класирал Пулс Медиа  с Радио Пулс. Опитал  се  е да  се постави на мястото  на  обикновен  гражданин  на  гр. Пазарджик    и  тази  програма  му  е  била  най-интересна за общ политематичен профил. На второ място е класирал Радио Пазарджик с много добре обосновани документи, но това е било преди да има подробния финансов анализ и е склонен при крайното решение да надделеят факторите местна програма и стабилна финансова обосновка. Изглежда, че Вава Тур най-отговарят на този профил. 
Георги  Лозанов  предложи  да  гласуват.  Има  предложение  направено  от  Георги Стоименов - председателя на Комисията да класираме на първо място който е на трето място  според  ЕК  -  Вава  Тур  и  да  му  дадат  възможност  да  работи  за  победител  в конкурса.

Решение: 
СЕМ реши с 4 /четири / гласа “за” и 1 /един/ глас “въздържал се”: /Георги Лозанов,
класира на първо място Хикс Камера ООД / 

 
КЛАСИРА 
І. на първо място: Вава Тур ЕООД.
ІІ.  на  второ  място:  Пулс Медиа  ООД-/с  4  /четири  /  гласа  “за”  и  1  /един/  глас
“въздържал се” /Анна Хаджиева /.
ІІІ. на трето място: Радио Пазарджик -/ с 5 /пет/ гласа “за”/
ІV. на четвърто място: Хикс Камера ООД с 4  /четири  / гласа “за” и 1  /един/ глас
“въздържал се” /Георги Лозанов/
V. на пето място: Де Жули -Делчо Луканов - / с 5 /пет/ гласа “за”/
VІ. на шесто място: ЕТ Катриг -5 -Никола Янков - / с 5 /пет/ гласа “за”/
VІІ. на седмо място: Истър ВВ-Васил Вълканов ЕООД  -  / с 5 /пет/ гласа “за”/ 


Тази страница е видяна: 1977

 Публикувано от: pamedia на вторник 06 март 2012 - 16:19:04

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Отборът на ПГМЕТ–Пазарджик се класира на второ място в Национално състезание по Електротехника
Дара се класира на 3-то място от 61 елитни състезателки в Националните квалификации
В полицейското първенство по футзал отборът на ЦСПП се класира на второ място
Отборът на ПГМЕТ се класира на призово място в Националното състезание по Програмиране
В Индия отборът на СУ “Г. Бенковски“ се класира на IX място на Световните ученически игри по бадминтон
Връчиха наградите от състезанието на Военното окръжие, Благовеста Ненкова от ПГСА се класира на трето място
„Вава тур“ печели радиоконкурса за гр. Пазарджик на 88,6MHz
Секретарското място в РИК е за ДПС, реши Централната избирателна комисия
ЦИК даде секретарското място в Районната избирателна комисия на ДПС
Партиите не се разбраха за секретарското място в Районната избирателна комисия. ЦИК ще решава

ПГМЕТ


Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5517 сек., 0.4605 от тях за заявки.