RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Визията си за развитие на Пазарджик до 2020г. ще постави на обществено обсъждане Обединението, разработващо Интегрирания план

Обединение „Устойчиво развитие за Пазарджик”ще разработва Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик. В дружеството по Закона за задълженията и договорите влизат консултантската компания „Ню Ай” АД и проектантското бюро "Иво Петров - Архитекти" ООД. Община Пазарджик подписа договор с Обединението на 14 август в качеството му на изпълнител след проведена обществена поръчка  на стойност 285 000 лв. без ДДС, при първоначална прогнозна стойност на обществената поръчка - 358 000 лв. без ДДС.
На 14 септември 2012 година (петък) от 11.00 часа в Пленарна зала  ще се проведе публично обсъждане  по първите 4 етапа от разработването на Интегриран план за градско   възстановяване  и развитие  на   гр.  Пазарджик / ИПГВР/. В рамките на обсъждането ще   бъде   представен   и   дискутиран   проект   на   зони   за въздействие,  определянето на които е обвързано с разработването на Плана  и бъдещата  реализация  на  проекти   в градските   територии   с   неудовлетворително   състояние,   с   негативни   тенденции   в развитието   и/или   с   нереализиран   потенциал   -  т. нар.   зони   за   въздействие   на   ИПГВР.   На обсъждането   ще   бъдат   представени   резултатите   от   изработения   по   поръчка   на   Община Пазарджик целеви и проблемен анализ, отразяващ тенденциите и динамиката на протичащите процеси и потенциала за развитие на град Пазарджик; проекта на визия за развитие на града до 2020   г.   и   предложение   за   зони   за   въздействие   в   града   с   очертан   териториален   обхват   и функционално предназначение.

Следващите 10 етапа от разработването на Плана предвиждат:
    Етап 5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
    Етап 6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособената/ите зона/и;
    Етап 7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори;
    Етап 8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС);
    Етап 9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;
    Етап 10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
    Етап 11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
    Етап 12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие;
    Етап 13. Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;
    Етап 14. Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Предвижда се ИПГВР на град Пазарджик да бъде изготвен до месец юли 2013 г. Той е предпоставка за усвояване на средствата от Оперативните програми и фондовете на ЕС през следващия планов период 2014 – 2020 г.

Консултантските услуги са финансирани по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036. Проектът е на стойност 498 000 лева като размерът на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР е 473 100 лева, а съфинансирането от страна на Община Пазарджик е 24 900 лева.

Тази страница е видяна: 1371

 Публикувано от: pamedia на сряда 29 август 2012 - 18:06:32

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”
В проучването за Интегрирания план се открояват 3 проблема на Пазарджик - безработица, икономическо развитие и паркиране
Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитие
Три варианта на визия и сериозна дискусия на общественото обсъждане за Интегрирания план
Идентифициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
Половин милион за разработка на проекти по Интегрирания план на Пазарджик
Одобрена е Инвестиционната програма по Интегрирания план на Пазарджик, до края на юли внасят проекти за 17 664 842,01 лв.

ПГМЕТ


Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5683 сек., 0.4647 от тях за заявки.