vd_projekt270921_1.jpg

С начална пресконференция за представяне стартира проектът „Социално– икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград". Договорът за реализацията на проекта е подписан на 16.08.2021 година, а финансирането e в размер на близо 1 560 000 лв. То е осигурено от Европейския социален фонд и от Националния бюджет на Република България по две оперативни програми- „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Целите, заложени в проекта, са в синхрон с националните, областни и общински стратегии и планове, свързани с интеграцията на етническите малцинства. Работата е в две направления - приобщаване на децата от целевите групи към образование от една страна и от друга -реализацията на пазара на труда на работоспособни граждани от целевите групи. В тази връзка по проекта вече са назначени 4 общностни медиатора, които работят на терен. В резултат на дейностите 25 представители на целевите групи ще бъдат назначени на работа за срок от 1 година по проекта. По отношение на интеграцията на децата от уязвимите групи, усилията са насочени към насърчаване на участието на родителите в образователния процес, допълнителни занимания със застрашените от отпадане ученици и подобряване на средата за обучение. Много важен момент е и разкриването на Първата иновативна здравно –социална услуга на територията на община Велинград, която ще функционира за период от 2 години.
Партньори по проекта са Сдружение ”Консултантско бюро Напредък 7”, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” и две основни велинградски училища: ИОУ „Неофит Рилски„ и ОУ „Георги Бенковски”. Важно е да се отбележи, че този проект се реализира и със съдействието на асоциирани партньори в лицето на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и РЗИ-Пазарджик.
Заместник-кметът на община Велинград Атанас Палигоров, който е и ръководител на проекта, заяви, че поставените цели са амбициозни и ще бъдат постигнати в партньорство с неправителствените организации, двете училища и местните структури на държавните институции.

 

 


vd_projekt270921_2.jpg


Loading...