obs2021_0729.jpg

По предложение на Златко Митрев от групата на Тодор Попов общинските съветници оттеглиха предложението за План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г., което бе точка втора в дневния ред на започналото преди минути заседание на ОбС-Пазарджик.

Предложението но кмета Тодор Попов бе да се увеличи такса битови отпадъци с около 30%.

С 27 "За", един "Против" и 5 въздържали се съветниците приеха Оотчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

 

 
Loading...