Pp Pp Parlam Izb2022

Bsp22 Stoinev 1

Db2022a370 250

Izpravi Se

gradskata_cheshma.jpg

Стартира ежегодният конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“2022. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Средствата ще бъдат разпределени по следния начин:
За проекти на общини и кметства - до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност – 2 000 000 лв.;
За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК - до 7 500 лв. с ДДС, на обща стойност – 1 500 000 лв.
Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ. Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg
Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл. Крайният срок за изпращане на проектите за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси е 18.02.2022 г., а за общини и кметства – 04.03.2022 година.

 

 

 
Loading...