proekt_detsa2021d.jpg

В Пазарджик ще има център за работа с деца на улицата и приют за бездомни. Те ще бъдат изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Приютът за лица ще е с капацитет 25 човека, а Центърът за работа с деца на улицата - 30 деца.

Приют за лица ще се намира на ул. „В. Априлов“, Център за работа с деца на улицата ще се намира на ул. „Преспа“ №75 в гр. Пазарджик. Центърът ще представлява обновяване и оборудване на съществуваща сграда, собственост на Община Пазарджик и цели да бъде насочен към предоставяне на широкообхватна социална услуга, която да доведе до преодоляване на бедността и социалната изолация на децата. Услугата ще осигури закрила и подкрепа на деца от гр. Пазарджик в социален риск чрез предоставяне на дневна грижа. Ще се осигурят условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот. Приютът ще бъде новопостроена и оборудвана сграда в имот, собственост на Община Пазарджик. В него се цели предлагане на комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на лица на улицата и техните семейства. Това е част от превантивна политика, насочена към подобряване качеството на живот на лицата на улицата с оглед предотвратяване на повторното им връщане на улицата и откъсване от неблагоприятната среда. Това съобщи на онлайн пресконференция Радослав Пешалов – управител на ОИЦ-Пазарджик.

Проектът се финансира от, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни чрез "Изграждане на Приют за лица и Център за работа с деца на улицата в град Пазарджик".

Нуждата от такива институции е голяма, тъй като най-близкият действащ приют е в Пловдив, а в региона на Пазарджик до момента няма такава действаща услуга. Двете институции трябва да бъдат изградени до март 2022 г.


proekt_detsa2021b.jpg


Loading...