pgim2022a.jpg

Възпитателно дело с участието на учениците от 10 „в” клас от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт (ПГИМ) се проведе в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Пазарджик. Посещението на десетокласниците и участието им в симулация на възпитателно дело е част от стажа за ученици от паралелка „Съдебна администрация“ от ПГИМ, който се провежда за втора година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик. Инициативата е част от Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”, която се провежда за седма година.

Преди учениците да влязат в съответните роли, председателят на тричленния състав, който разглежда възпитателни дела - Гергана Царска, и секретарят на комисията Бисерка Трайкова ги запознаха със структурата и дейността на МКБППМН, с процедурата по образуване и разглеждане на възпитателни дела, с налагането на възпитателни мерки и тяхното изпълнение, а също и с превантивната работа на комисията. Председателят на състава акцентира върху необходимостта от повишаване на правната култура на подрастващите с цел превенция на противообществените прояви и намаляване на броя на възпитателните дела. Разказа и случаи от практиката на комисията, които предизвикаха интереса на младежите.
Учениците от 10 „в” получиха Сертификат за участие в симулация на възпитателно дело от името на кмета на Общината Тодор Попов и информационни материали за дейността на МКБППМН.


pgim2022aa.jpg
pgim2022aaa.jpg


Loading...