oblast_sgr.jpg

Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков се връща за ново обсъждане решение 191 от 29.07.2022 г. на Общински съвет Пазарджик относно: Изработването на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ I-Административна сграда в кв. 37 по плана на село Црънча, с което да се промени отреждането на УПИ I- Административна сграда в кв. 37, като стане УПИ I-401, Търговия и услуги, съобщиха от Областната администрация.

Така взетото решение е незаконосъобразно, поради следните съображения:
Областният управител е оспорил пред Административен съд Пазарджик решение № 114 от 31.05.2022 год. на Общински съвет Пазарджик, с което се преобразува от публична в частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 78570.501.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, ведно с построената в него сграда, попадащи в УПИ I, с Начин на трайно ползване: За Административна сграда, комплекс. в резултат на тази жалба е образувано адм. дело № 703 по описа на Административен съд Пазарджик за 2022 г., което не е приключило. С оглед на това е налице висящ съдебен процес по отношение на цитираното по-горе решение на ОбС, обясниха от Областната администрация.
Решението на Общински съвет Пазарджик е прието в противоречие с разпоредбата на чл. 166, ал. 1 от АПК, съгласно който оспорването спира изпълнението на административния акт. Недопустимо е да се извършва промяна в отреждането докато тече процедура по изясняване статута на процесния имот – дали е публична или частна общинска собственост, коментират от Областната администрация.

По случая има и жалба от Инициативен комитет на граждани от с. Црънча, община Пазарджик, в която са изложени твърдения за липса на предпоставките за промяна предназначението на имота. Приложен е и Протокол от 26.05.1995 г., с който Ликвидационен съвет на ТКЗС с. Црънча е предоставил безвъзмездно сградата под формата на дарение на Кметство Црънча за обществено ползване, като волята на дарителя е сградата да не се дава под наем на чужди лица и да не се продава. Общинският съвет не се е съобразил и с волята на местната общност, отразена в подписка от 31.05.2022 г. и протокола от проведеното обществено обсъждане, от което се установява, че имотът се ползва по предназначение.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от Общински съвет Пазарджик в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на областния управител.
Loading...