naselenie2021_1.jpg

 Националният статистически институт вчера съобщи официално данните от направеното преброяване на населението през есента на 2021 година. Това е 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията, припомнят от НСИ.

Ето и данните за област Пазарджик:

 

Брой и прираст на населението

 

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789, а на територията на област Пазарджик е 229 814. Жените в областта са 118 228 (51.4%), а мъжете 111 586 (48.6%), или на 1000 жени се падат 944 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в областта е намаляло с 45 734 души, или с 16.6%.

 Население по години на преброяванията за област Пазарджик

 Naselenie2021 1

 

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и
5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най- малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен (област София) с население 8 063 лица.

Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил - съответно 69, 64 и 11.

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 2 561.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната (-11.5). Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Във всички общини в област Пазарджик, също се наблюдава намаление на населението, като най-малко е в общините Сърница (-4.4%), Велинград (-7.8%) и Стрелча (-10.3%).

С най-голямо намаление на населението е община Брацигово - минус 23.8%, следвана от общините Пещера (-22.0%) и Батак (-20.8%).

 Фиг. 1. Прираст на населението по общини в област Пазарджик в периода 2011 - 2021 година

 Naselenie2021 2

Гъстотата на населението по общини варира от 7.2 души на кв. км. за община Батак до 143.4 души на кв. км. в община Пазарджик.

 Фиг. 2. Гъстота на населението по общини в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

 Naselenie2021 3

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Пазарджик са 118, от които 13 са градове и 105 - села. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

 

  1. Разпределение на населените места в област Пазарджик според броя на населението им

към 7 септември 2021 година

 

Размер на населеното място

Населени места (брой)

Население (брой)

1 - 199

16

1748

200 - 499

27

8833

500 - 999

26

19762

1000 - 1999

31

44145

2000 - 4999

12

37591

5000 - 9999

2

13199

10000 - 19999

2

28562

20000 - 49999

1

20258

50000 - 99999

1

55716

Общо

118

229814

 

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.5% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Сърница, в която живеят 4 732 души, или 2.1% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик - 91 368 души (39.8%).

В шест населени места, или в 5.1% живеят от 1 до 50 души. В най-малките населени места с. Долно вършило и с. Сребриново живеят съответно 5 и 9 души.

От селата с най-голям брой жители са с. Драгиново с 4 759 и с. Мало Конаре с 3 031 души.

 

Фиг. 3. Население по общини в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

 Naselenie2021 4

 

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в област София (столица) - 65.8% от населението на областта. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната.

В област Пазарджик процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.7%, а на мъжете - 19.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 53 966 души, или 23.5% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 5 510, или с 11.4%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 143 603 души, или 62.5%. Спрямо 2011 намалява с 43 792, или с 23.4%.

Делът на най-младото население намалява от 14.4% през 2011 г. на 14.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 39 697  през 2011 г. на 32 245 през 2021 г., или с 18.8%.

Фиг. 4. Възрастова структура на населението в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

 Naselenie2021 5

За област Пазарджик коефициентът на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години) е 60, а коефициентът на демографско заместване (съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст 15 - 19 години и на излизащите от трудоспособна възраст 60 - 64 години) е
53.1.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните

промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране[1]. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 133 533 души, или 58.1% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 37 301 хил., или с 21.8%. Мъжете са 71 336, а жените - 62 197.

Най-висок е процентът на трудоспособното население в общините Сърница - 66.6% и Ракитово - 61.4%, а най-нисък е в община Брацигово - 52.6%.

Населението над трудоспособна възраст е 61 878 души, или 26.9%, а под трудоспособна възраст - 34 403 души, или 15.0% от населението на областта.

Най-много лица над трудоспособна възраст има в общините: Брацигово (35.1%), и Белово (33.9%) и съответно най-малък е процентът в тази категория в общините: Сърница (18.5%) и Ракитово (19.7%).

Според Преброяване 2021 най-много млади хора има в община Ракитово (18.9%) и съответно най-малък е процентът в община Белово (10.9%).

 

 Фиг. 5. Относителен дял на населението под, във и над трудоспособна възраст

в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

 Naselenie2021 6 

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 99.5% от населението на страната е с българско гражданство. От тях 0.2% са с двойно гражданство - българско и друго.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в област Пазарджик, са 155. Преобладаващата част от тях са граждани на Италия, Гърция, Полша и Германия.

Гражданите на трети страни са 912, или 0.4%, като 45.6% от тях са граждани на Руската федерация, като следват гражданите на Украйна и Република Молдова. Лицата без гражданство са 24.

 Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 98.6% от лицата са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.6%, а в трета държава - 0.8% от населението на областта.

 

 

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. До края на годината ще бъдат
публикувани: социално-икономическите характеристики на населението на страната, степен на
завършено образование и икономическа активност - до 31 октомври; данни за етно-културните
характеристики - етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, а
също и за миграцията – през ноември; резултати от извадковите изследвания – „Раждаемост и
репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и миграционно поведение на
населението“, както и данни за здравния статус на населението – през декември. 

Приложение

                                                                                                                               Таблица 1

Прираст на населението по области в периода 2011 - 2021 година

Област

Население към 1.02.2011 (брой)

Население към 7.09.2021 (брой)

Прираст (брой)

Прираст (%)

Общо

7364570

6519789

-844781

-11.5

Благоевград

323552

292227

-31325

-9.7

Бургас

415817

380286

-35531

-8.5

Варна

475074

432198

-42876

-9.0

Велико Търново

258494

207371

-51123

-19.8

Видин

101018

75408

-25610

-25.4

Враца

186848

152813

-34035

-18.2

Габрово

122702

98387

-24315

-19.8

Добрич

189677

150146

-39531

-20.8

Кърджали

152808

141177

-11631

-7.6

Кюстендил

136686

111736

-24950

-18.3

Ловеч

141422

116394

-25028

-17.7

Монтана

148098

119950

-28148

-19.0

Пазарджик

275548

229814

-45734

-16.6

Перник

133530

114162

-19368

-14.5

Плевен

269752

226120

-43632

-16.2

Пловдив

683027

634497

-48530

-7.1

Разград

125190

103223

-21967

-17.5

Русе

235252

193483

-41769

-17.8

Силистра

119474

97770

-21704

-18.2

Сливен

197473

172690

-24783

-12.6

Смолян

121752

96284

-25468

-20.9

София (столица)

1291591

1274290

-17301

-1.3

София

247489

231989

-15500

-6.3

Стара Загора

333265

296507

-36758

-11.0

Търговище

120818

98144

-22674

-18.8

Хасково

246238

211565

-34673

-14.1

Шумен

180528

151465

-29063

-16.1

Ямбол

131447

109693

-21754

-16.5

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

 

Таблица 2

Прираст на населението по общини в област Пазарджик в периода 2011 - 2021 година

 

Област

Население към 1.02.2011 (брой)

Население към 7.09.2021 (брой)

Прираст (брой)

Прираст (%)

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

275548

229814

-45734

-16.6

ОБЩИНА  БАТАК

6144

4869

-1275

-20.8

ОБЩИНА БЕЛОВО

8891

7324

-1567

-17.6

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

9648

7355

-2293

-23.8

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

35757

32951

-2806

-7.8

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

5408

4695

-713

-13.2

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

114817

91368

-23449

-20.4

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

25263

22084

-3179

-12.6

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

18899

14742

-4157

-22.0

ОБЩИНА РАКИТОВО

15064

13490

-1574

-10.4

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

25794

21795

-3999

-15.5

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

4913

4409

-504

-10.3

ОБЩИНА СЪРНИЦА

4950

4732

-218

-4.4

    Забележка: От 2015 г. община Сърница се обособява като самостоятелна община.

      Таблица 3

Възрастови съотношения на населението към 7 септември 2021 година

Област

Възраст в навършени години (брой)

Възраст в навършени години (%)

Коефициент на възрастова зависимост

Коефициент на демографско заместване

Общо

0 - 14

15 - 64

65+

0 - 14

15 - 64

65+

България

6519789

917722

4069400

1532667

14.1

62.4

23.5

60

61

Благоевград

292227

42594

187711

61922

14.6

64.2

21.2

56

63

Бургас

380286

58247

239731

82308

15.3

63.0

21.6

59

67

Варна

432198

63972

275693

92533

14.8

63.8

21.4

57

71

Велико Търново

207371

25857

125194

56320

12.5

60.4

27.2

66

53

Видин

75408

8668

42984

23756

11.5

57.0

31.5

75

59

Враца

152813

21393

93879

37541

14.0

61.4

24.6

63

64

Габрово

98387

11519

57155

29713

11.7

58.1

30.2

72

56

Добрич

150146

19443

91376

39327

12.9

60.9

26.2

64

54

Кърджали

141177

17622

87436

36119

12.5

61.9

25.6

61

46

Кюстендил

111736

13607

67128

31001

12.2

60.1

27.7

66

54

Ловеч

116394

15618

68604

32172

13.4

58.9

27.6

70

62

Монтана

119950

15276

70894

33780

12.7

59.1

28.2

69

55

Пазарджик

229814

32245

143603

53966

14.0

62.5

23.5

60

53

Перник

114162

14974

69970

29218

13.1

61.3

25.6

63

50

Плевен

226120

29388

133990

62742

13.0

59.3

27.7

69

56

Пловдив

634497

92543

399794

142160

14.6

63.0

22.4

59

61

Разград

103223

13393

64695

25135

13.0

62.7

24.4

60

56

Русе

193483

23823

117929

51731

12.3

61.0

26.7

64

54

Силистра

97770

12497

58627

26646

12.8

60.0

27.3

67

52

Сливен

172690

32338

102151

38201

18.7

59.2

22.1

69

79

Смолян

96284

10637

60116

25531

11.0

62.4

26.5

60

41

София

231989

32714

144277

54998

14.1

62.2

23.7

61

61

София (столица)

1274290

186295

838390

249605

14.6

65.8

19.6

52

70

Стара Загора

296507

43390

180951

72166

14.6

61.0

24.3

64

63

Търговище

98144

13021

60491

24632

13.3

61.6

25.1

62

58

Хасково

211565

29973

128309

53283

14.2

60.6

25.2

65

58

Шумен

151465

20191

94026

37248

13.3

62.1

24.6

61

59

Ямбол

109693

16484

64296

28913

15.0

58.6

26.4

71

60

 [1] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).
Loading...