etno_image005.png

От Териториално статистическо бюро – Юг – Пазарджик съобщиха окончателни резултати на етнокултурните характеристики на населението към 7 септември 2021 г., когато беше последното масово преброяване. Статистиците уточняват, че етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци, а именно доброволност на отговорите, самоопределение и възможност за свободно записан отговор.

 

 

 

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик българската етническа група обхваща 184 677, или 86.8% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група се увеличава с 3.1 процентни пункта.

Към ромската етническа група са се самоопределили 14 320, или 6.7% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост етнос в областта турския са се самоопределили 6 782, или 3.2% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 2.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 4 686 души, или 2.2%. Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 594 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 595, или 0.8% от отговорилите лица.

Фиг. 1. Структура на населението по етническа принадлежност и години на преброяванията в област Пазарджик[1].

 Etno Image001

 Териториално разпределение по етническо самоопределение

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

    Фиг. 2. Относителен дял на самоопределилите се към българската етническа група по области към 7 септември 2021 година

 Etno Image002

В област Пазарджик всички общини също са с преобладаваща българска етническа общност, като с най-голям относителен дял са общините Белово и Панагюрище с по 98.1% и община Брацигово с 94.3%. С най-малък относителен дял е община Батак с 55.9%,  следвана от общините Ракитово (74.3%) и Лесичово (75.3%).

Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в областите Кърджали (64.5%), Разград (50.4%), Търговище (37.7%), Силистра (37.1%) и Шумен (31.3%). Общо в петте области живее почти половината от населението, самоопределило се към турската етническа група - 48.4%. 

Фиг. 3. Относителен дял на самоопределилите се към турската етническа група по области към 7 септември 2021 година

Etno Image003

За област Пазарджик общини с и под 0.1% с турска етническа принадлежност са Белово, Панагюрище и Стрелча. От самоопределилите към същата група в областта с най-голям относителен дял са община Батак с 40.8%, Пещера и Лесичово - съответно с 10.8% и 8.0%.

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, следвани от Шумен - 8.0%, Добрич - 7.2%, и Ямбол - 7.1%.

Фиг. 4. Относителен дял на самоопределилите се към ромската етническа група по области към 7 септември 2021 година

 Etno Image004

В област Пазарджик ромската етническа група също е разпределена във всички общини, като с най-голям относителен дял са общините Ракитово (22.0%), Лесичово (16.2%) и Септември (14.4% ). Най-малък е делът на ромското население в общините Сърница (0.1%), Панагюрище (0.9%) и Белово (1.1%).

 

Възраст и етнос

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. При тази група делът на населението на 65 и повече навършени години в област Пазарджик е най-висок - 25.4%, при 17.1% и 8.8% съответно за турската и ромската етническа група.

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 22.2% от самоопределилите се към този етнос. По-малък е делът на младите при турската етническа група (14.7%) и най-нисък е този дял при българската общност - 11.0%.

 

Образование и етнос

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години в област Пазарджик 74.0% са с високо образование (19.3% с висше и 54.7% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 35.3% (5.9% с висше и 29.3% със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 14.5%, съответно 0.6% с висше и 13.9% със завършено средно образование.

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование. За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.2 на 0.6% сред ромската етническа група, от 2.1 на 5.9% сред турската и от 14.9% през 2011 г. на 19.3% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. Към 7 септември 2021 г. 7.8% от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял съответно е 3.4% и 0.6% за самоопределилите се към турската и българската етническа група.

 

Икономическа активност и етнос

Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването - 31 август - 6 септември 2021 година.

Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 навършени години при българската етническа група с коефициент на заетост 61.0%, а най-нисък е този показател при ромската етническа група - 18.5%.

Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от ромската етническа група. Повече от половината (59.2%) от икономически активните лица от този етнос са били безработни през наблюдавания период. Почти всеки  трети икономически активен на възраст 15 - 64 навършени години от турската етническа група също е бил безработен през наблюдавания период. Най-нисък е този показател при самоопределилите се от българската етническа група - 12.7% от икономически активните лица.

 

Майчин език

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак. Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

В област Пазарджик българският е майчин език за 182 818 души, или 88.8% от населението, турският - за 7 148 души, или за 3.5%, и ромският - за 13 090 души, или за 6.4% от отговорилите на въпроса.

Друг майчин език са посочили 1 012 души, или 0.5%.

Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 503 (0.2%).  Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 341, или 0.7% от отговорилите лица.

 

Фиг. 5. Структура на населението в област Пазарджик по майчин език към 7 септември 2021 година[2]

 Etno Image005

 

 

Вероизповедание

 

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на определени религиозни обреди (източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други).

Лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание в област Пазарджик са 149 934, или 72.8% от отговорилите на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните християни -144 652, или 96.5% от посочилите християнско вероизповедание, следват лицата с протестантско вероизповедание - 3 827 (2.6%), католическо - 194 (0.1%), и 43 (под 0.1%) са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 1 218, или 0.8% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 29 357 лица, или 14.3%. Други вероизповедания изповядват 116 лица.

Към 7 септември 2021 г. 5 316 (2.6%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 8 036 (3.9%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 13 153 (6.4%) са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.

Фиг.6. Структура на населението в област Пазарджик по вероизповедание към 7 септември 2021 година[3]

 Etno Image006

 

Вероизповедание и етнос

При лицата, самоопределили се към българската етническа група в област Пазарджик, 140 240 души, или 75.9%, са с източноправославно вероизповедание, 1 213 (0.7%) - с протестантско, 110 (0.1%) - с католическо и 17 479 (9.5%) - с мюсюлманско вероизповедание. Отговор „нямам“ са посочили 3 581 (1.9%) лица, а „не мога да определя“ - 5 439, или 2.9% от самоопределилите се към българската етническа група.

За 5 575 души (82.2%) от самоопределилите се към турската етническа група отбелязаното вероизповедание е мюсюлманско, 86 (1.3%) са избрали източноправославно вероизповедание, 81 (1.2%) от тази етническа група са посочили, че нямат вероизповедание, 335 (4.9%) не са успели да се самоопределят.

Сред самоопределилите се към ромската етническа група преобладават тези с източноправославно вероизповедание - 3 664, или 25.6%. Мюсюлманско вероизповедание е посочено от 2 142 (15.0%) от ромите, протестантско - от 2 529 (17.7%), „нямам“ вероизповедание са отбелязали 1 579 (11.0%) и „не мога да определя“ - 1 785 (12.5%) от самоопределилите се към ромската етническа група.

Най-висок е делът на лицата, които са декларирали, че не желаят да посочат вероизповеданието си сред ромската етническа група - 10.0%, а най-нисък - сред лицата, самоопределили се към българската група (5.4%).

В териториален аспект най-висок е делът на самоопределилите се към християнско вероизповедание в областите Кюстендил (88.5%), Видин (86.9%), Перник (86.6%) и София (83.4%), а най-нисък - в областите Кърджали (15.6%), Смолян (24.2%) и Разград (35.8%).

Фиг. 7. Относителен дял на лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание, по области към 7 септември 2021 година

 Etno Image007

Лицата, самоопределили се към мюсюлманско вероизповедание, са концентрирани предимно в областите Кърджали (69.6%), Разград (55.0%), Търговище (43.7%), Смолян (41.1%), Силистра (39.1%) и Шумен (34.3%). Най-нисък е този дял в областите Видин, Монтана, Перник и Кюстендил - по 0.1% от отговорилите на въпроса.

 

Фиг. 8. Относителен дял на лицата, самоопределили се към мюсюлманско вероизповедание, по области към 7 септември 2021 година

 Etno Image008

Религиозност

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и обичаи, основани на вярата в божествено или висше същество, свръхестествени сили, както и съвкупност от морални норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи този мироглед.

Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик 136 604, или 66.3% от отговорилите на въпроса „Религиозен ли сте?“, са отбелязали „да“, 15.2% са отбелязали „не“, 10.4% „не мога да определя“, а 8.0% са избрали отговор „не желая да отговоря на въпроса“. От отговорилите с „да“ 54.7% са жени, а 45.3% са мъже.

 

 

 

 

  1. Население по етническа принадлежност и по области към

7 септември 2021 година

Области

Общо

Етническа група

Не мога да определя

Не желая да отговоря

Непоказана

българска

турска

ромска

друга

Общо

6519789

5118494

508378

266720

79006

15746

63767

467678

Благоевград

292227

236951

14028

12318

11197

1210

2558

13965

Бургас

380286

280388

47286

14893

5992

1369

4436

25922

Варна

432198

352886

25678

9634

7664

1192

4995

30149

Велико Търново

207371

178491

11348

3655

1652

598

1716

9911

Видин

75408

68143

65

5055

345

59

247

1494

Враца

152813

137587

424

10132

444

260

1379

2587

Габрово

98387

89394

4723

792

735

224

844

1675

Добрич

150146

109041

18835

10118

2035

265

1039

8813

Кърджали

141177

37383

83280

1354

2130

640

4269

12121

Кюстендил

111736

101735

56

6555

329

107

402

2552

Ловеч

116394

103484

2789

4999

407

574

1628

2513

Монтана

119950

99539

136

13130

381

275

709

5780

Пазарджик

229814

184677

6782

14320

4686

594

1595

17160

Перник

114162

107459

128

3544

388

106

612

1925

Плевен

226120

200197

5367

6999

937

611

1218

10791

Пловдив

634497

513249

39585

26296

5004

1220

6914

42229

Разград

103223

38873

49318

5806

1957

367

1539

5363

Русе

193483

148845

23958

7041

2060

358

1957

9264

Силистра

97770

51579

34392

5244

694

162

631

5068

Сливен

172690

115607

13217

23918

1861

305

1386

16396

Смолян

96284

86818

3049

483

3589

236

1373

736

София

231989

204662

342

11380

742

221

1238

13404

София (столица)

1274290

1058553

5881

13960

13766

2592

13494

166044

Стара Загора

296507

239770

12170

18158

2465

816

2113

21015

Търговище

98144

46455

34729

5980

2828

466

1625

6061

Хасково

211565

154088

25555

12572

1764

362

1892

15332

Шумен

151465

81907

44263

11268

2118

424

1448

10037

Ямбол

109693

90733

994

7116

836

133

510

9371

 

 

 

  1. Население по майчин език и по области към 7 септември 2021 година

Област

Общо

Майчин език

Не мога да определя

Не желая да отговоря

Непоказан

Български

Турски

Ромски

Друг

Общо

6519789

5037607

514386

227974

62906

10633

49602

616681

Благоевград

292227

254268

5252

8620

1930

414

1224

20519

Бургас

380286

271756

48765

13702

6565

1103

4044

34351

Варна

432198

342065

27898

8048

8740

904

4141

40402

Велико Търново

207371

174457

11522

3601

1808

405

1386

14192

Видин

75408

68040

80

5030

428

26

165

1639

Враца

152813

142732

205

5311

610

229

920

2806

Габрово

98387

89460

4712

691

935

157

686

1746

Добрич

150146

105702

21514

7694

2368

179

885

11804

Кърджали

141177

39062

83293

1198

274

335

3322

13693

Кюстендил

111736

101911

58

6225

412

68

286

2776

Ловеч

116394

104818

2536

4520

458

390

1036

2636

Монтана

119950

100593

126

9686

493

240

473

8339

Пазарджик

229814

182818

7148

13090

1012

503

1341

23902

Перник

114162

109992

120

979

584

68

419

2000

Плевен

226120

199213

4284

5426

1171

354

745

14927

Пловдив

634497

498281

39581

26113

5180

965

6088

58289

Разград

103223

39653

51560

3277

669

244

1163

6657

Русе

193483

146537

23836

6630

1900

274

1650

12656

Силистра

97770

50368

37366

2166

866

95

526

6383

Сливен

172690

112350

13393

23291

1633

292

1315

20416

Смолян

96284

90526

3373

443

321

85

731

805

София

231989

199087

336

11762

952

166

1026

18660

София (столица)

1274290

1013423

5195

10842

17131

1278

9825

216596

Стара Загора

296507

233510

14063

16594

1892

695

1665

28088

Търговище

98144

47607

35457

4996

622

314

1413

7735

Хасково

211565

150186

25424

12198

1831

313

1450

20163

Шумен

151465

81356

46271

8709

1119

454

1267

12289

Ямбол

109693

87836

1018

7132

1002

83

410

12212

 

 

 

 

 

  1. Население по вероизповедание и по области към 7 септември 2021 година

 

Области

Общо

Вероизповедание

Не мога да определя

Не желая да отговоря

Непока-зано

християн-
ско

мюсюлман-
ско

юдейско

друго

нямам

Общо

6519789

4219270

638708

1736

6451

305102

259235

472606

616681

Благоевград

292227

196841

52958

46

127

3925

6648

11163

20519

Бургас

380286

233008

46320

85

265

23746

13626

28885

34351

Варна

432198

290407

25738

90

549

22905

16520

35587

40402

Велико Търново

207371

149662

12525

35

155

9481

7980

13341

14192

Видин

75408

64086

51

8

18

3406

2011

4189

1639

Враца

152813

107264

715

7

30

14673

13072

14246

2806

Габрово

98387

76802

4543

7

46

4683

3987

6573

1746

Добрич

150146

96386

26207

21

103

4420

3835

7370

11804

Кърджали

141177

19872

88705

21

24

1902

3518

13442

13693

Кюстендил

111736

96474

107

20

44

3662

3501

5152

2776

Ловеч

116394

82468

3009

6

50

10673

7574

9978

2636

Монтана

119950

88497

83

4

35

10147

6876

5969

8339

Пазарджик

229814

149934

29357

33

83

5316

8036

13153

23902

Перник

114162

97117

165

10

70

4349

3919

6532

2000

Плевен

226120

165004

5281

33

71

17763

11124

11917

14927

Пловдив

634497

439779

39851

156

522

21980

27060

46860

58289

Разград

103223

34548

53121

11

24

1513

2120

5229

6657

Русе

193483

130955

25514

40

131

6599

5995

11593

12656

Силистра

97770

45638

35767

4

13

2550

2703

4712

6383

Сливен

172690

103380

11341

21

79

15271

10481

11701

20416

Смолян

96284

23079

39217

25

43

6519

8044

18552

805

София

231989

177956

360

15

102

7713

8904

18279

18660

София (столица)

1274290

825290

9828

901

3487

63607

44211

110370

216596

Стара Загора

296507

203134

11899

57

171

16013

14612

22533

28088

Търговище

98144

39836

39481

9

31

2081

3148

5823

7735

Хасково

211565

134343

27914

39

78

6900

7764

14364

20163

Шумен

151465

72792

47752

17

65

3846

7298

7406

12289

Ямбол

109693

74718

899

15

35

9459

4668

7687

12212

 

 

 

 

 

 

 

[1] До 1992 г. вкл. в групата „Друга“ са включени и недеклариралите етническата си група.

През 2001 г. в групата „Не мога да определя“ са включени и недеклариралите етническата си група.

Поради доброволния характер на въпроса за етническото самоопределение през 2011 и 2021 г. структурата е изчислена към общия брой на отговорилите на този въпрос лица, а не към цялото население.

В представянето на структурата на населението по етнос и изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.  

[2] В представянето на структурата на населението по майчин език и изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.  

 

[3] В представянето на структурата на населението по вероизповедание и изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.  

 
Loading...