nsi_prebroyavane.jpg

Териториално статистическо бюро – Юг – отдел Пазарджик обяви резултатите от статистическото наблюдение на работната сила в областта за 2020 година. Броят на икономически активните лица намалява с близо 2%, докато броят на неактивните се увеличава. Безработицата е с лек спад. Ето и конкретните данни за 2020г:

  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 114.2 хил., или 71% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта.

 Общият брой на заетите лица достига 111.8 хил., или 53% от населението на 15 и повече навършени години.

 Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 108.4 хиляди.

 Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 67.4% (74.0% за мъжете и 60.6% за жените), или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.

 Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 65.3%, и е с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 година.

 Безработните лица са 5.8 хиляди.

 Коефициентът на безработица намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.0%.

 Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 46.5 хил., от които 18.7 хил. са мъже и 27.8 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 28.9%, съответно 22.8% за мъжете и 35.3% за жените.

 Броят на заетите лица с висше образование е 20.7 хил., със средно - 71.0 хил. и с основно и по-ниско образование - 20.2 хиляди.

 Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 78.4%, за лицата със средно образование - 60.3% и за лицата с основно и по-ниско образование - 29.0%.

 
Loading...