sad_dimitar_bishurov.jpg

На 15 декември 2022 год. съдия Димитър Бишуров официално встъпи в длъжност в Окръжен съд – Пазарджик.

Магистратът е повишен след като Съдийската колегия приложи разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик, обявен с решение по протокол № 21/02.07.2019 г.

Димитър Бишуров е завършил специалност „Право“ в СУ „Климент Охридски“ през 2001 г. Той е съдия от кариерата с над 17 години юридически стаж и притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Работил е като младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик. От 2005 г. е бил съдия в Районен съд – Пазарджик като от 07.09.2022 г. е командирован в Окръжен съд – Пазарджик.

Магистратът подписа акта за встъпване в длъжност на тържествена церемония пред Общото събрание на съда, на което присъстваха административният ръководител г-жа Елеонора Серафимова, зам.-председателите и окръжните съдии, съобщиха от съда.

Повишеният магистрат ще довърши започнатите с негово участие наказателни дела в Районен съд – Пазарджик, на които е даден ход на съдебното следствие. Съдия Бишуров ще правораздава в Наказателно отделение на Окръжен съд – Пазарджик.

Sad Dimitar Bishurovv
450Loading...