nsi.jpg

През март 2023 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2023“.

С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9 200 домакинства, разпределени във всички области на страната.

В периода март-май 2023 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти.

Екипът на Националния статистически институт призовава членовете на домакинствата, попаднали в извадки на посочените изследвания, да съдействат на анкетьорите в тяхната работа, като им отделят време за провеждане на интервютата.

В Пазарджишка област изследването ще се проведе в градовете Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница, както и в селата Алеко Константиново, Боримечково, Варвара, Ветрен дол, Говедаре, Дебръщица, Дорково, Драгиново, Драгор, Елшица, Злокучене, Исперихово, Мало Конаре, Мененкьово, Мокрище, Нова Махала, Оборище, Огняново, Панагюрски колони, Пищигово, Попинци, Сестримо, Симеоновец, Смилец, Црънча, Черногорово, Юнаците и Юндола.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.

 

 От националната статистика предварително благодарят на домакинствата за сътрудничеството.

 

 

 
Loading...