rakitovo2023.jpg

В Ракитово ще реализират проект „Укрепване на общинския капацитет в община Ракитово“.  Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът, който ще се изпълнява през следващите 2 години, е със социална насоченост и основните му дейности са свързани с информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, относно условията за заплащане и пълно или частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социална услуга, а също и извършване на предварителна оценка на потребностите от социална услуга, консултиране на лицата за избор на подходяща за тях социална услуга и гарантиране на равен достъп до социални услуги.

Проектът предвижда разкриването на едно работно място за „Сътрудник социални дейности“ с цел оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за лична помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочване от общините за ползване на социални услуги за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Ракитово.
Loading...