radon1.jpg

През месец април стартира съвместно проучване на Националния център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/ и РЗИ Пазарджик на обемна активност във всички детски градини на територията на област Пазарджик.

Проучването се реализира в изпълнение на Стратегията за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2027 г. и Националния план за действие 2023-2027 г.
По този повод, през днешния ден се проведе работна среща с представители на НЦРРЗ, РЗИ и директори на детските заведения в Пленарна зала на Община Пазарджик.
На срещата директорите се запознаха с необходимостта от провеждане на измерване на обемна активност на радон в детските градини; целите, задачите и методиката на изследването; с въздействието на завишените нива на радон върху човешкото здраве.
За осъществяване на проучването на директорите се раздадоха пасивни детектори, които ще се поставят в помещения на детските градини и ще измерват част от естествения радиационен фон. В последствие детекторити ще бъдат изпратени в НЦРРЗ и информацията от тях ще бъде обработена.
Това е поредно проучване на НЦРРЗ и РЗИ в област Пазарджик и стъпка при изготвянето на Радонова карта на областно ниво.
През 2015 – 2016 г. в изпълнение на дейностите по Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население бе проведено представително национално проучване на нивата на радон в жилищни сгради на територията на област Пазарджик. Общо 103 детектора за измерване концентрацията на радон бяха разпределени в 12 общини на областта, съгласно процедурата за разпределяне на детекторите. През 2017 – 2018 г. се проведе проучване на корекционните фактори на сезонните вариации на концентрацията на радон. Последното проучване за област Пазарджик беше 2018-2019 г. детектори бяха поставени в 16 жилища, където бяха установени високи стойности на обемната активност на радон от предходните проучвания или жилища, които се намират в тези райони.
През предходните проучвания не бяха регистрирани значителни завишения на пределно допустимите нива и негативни тенденции.
* * *
Радонът е естествен радиоактивен газ без мирис, цвят и вкус. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий от веригата на урана в почвата и скалите. Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в сградите. Обемната активност на радон е по-висока в различни типове сгради, отколкото на открито. Счита се, че съвременният жител прекарва около 80% от времето в сгради и около 20% на открито. Най-високо облъчване от радон, човек получава в сгради. Радонът присъства във всички типове сгради: стари и нови, с и без основи. Газът радон прониква през пукнатините на почвата, движи се нагоре към повърхността и преминава във въздуха, който дишаме. Върху наличието на радон в сградата влияят два основни фактора: пътищата на проникване и интензивността на обмена на въздух вътре в помещенията.
От гледна точка на радиационната защита, радонът е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, съществуващи в природата. Вдишването на въздух, съдържащ високи нива на радон за дълъг период от време, може да повиши риска за развитие на рак на белия дроб. Делът на заболелите от рак на белите дробове, свързан с облъчване от радон, е от 3 до 14% в зависимост от концентрацията.
За да се определи нивото на радон в определено помещение, е необходимо да се измери обемната активност на радон. Обемната активност на радон във въздуха се измерва в бекерел на кубичен метър (Bq/m3). Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които обитавате, е да се извърши измерване. Намаляване обемната активност на радон в сградата може лесно да се реши чрез технически мерки.


radon2.jpg


Loading...