tsendar_detsa_ot_ul_iztok.jpg

Местният парламент ще гласува на заседанието си на 30 май изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.


В мотивите към Проекта се посочва, че "предлаганите изменения и допълнения касаят синхронизирането на Наредбата в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Със законовите промени се въвежда задължително предучилищно образование за децата, навършили 4 години, което е един от приоритетите на правителството, отразен в Програмата за управление на правителството в периода 2017-2021 г. "

Редица общини в страната, сред които и София, вече регламентираха със свои нормативни актове въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата, навършили 4 години.

Без изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик, същата ще противоречи на действащия ЗПУО, се посочва още в мотивите на вносителя.

 Измененията и допълненията влизат в сила седем дни след публикуването им в един местен вестник.

 

 
Loading...