peleti.jpg

Със заповед на директора на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев е наложена принудителна административна мярка, с която спира дейностите по третиране на отпадъци в обект на „ВИ-22“ЕООД, на ул. „Димчо Дебелянов“ № 62 в гр. Пазарджик, съобщиха от екоинспекцията.

Принудителната административна мярка е наложена след проверка по сигнал за замърсяване на въздуха с трици. Проверката е във връзка и с дадено от РИОСВ-Пазарджик предписание през април 2023 г. за незабавно преустановяване на дейността на обекта, в който се съхраняват, пелетизират и пакетират дървесни отпадъци, до провеждане на необходимите процедури за неговото узаконяване. Установено е, че даденото предписание не се изпълнява. На обекта се извършва дейност. Към момента на проверката дружеството не притежава документ по чл. 35 от ЗУО, какъвто се изисква за дейността. На откритата част на площадката и при извършен оглед на съседния имот е констатирано замърсяване с трици. Дадени са предписания отпадъците да се предадат на лице, което притежава документ по чл. 35 от ЗУО и да се представят документи за тяхното предаване в РИОСВ-Пазарджик, както и да се извърши почистване на площадката и съседния имот от замърсяванията с трици. Предстои последващ контрол и съставяне на акт за установено административно нарушение на Закона за управление на отпадъците.
Loading...