es_sel_rajoni1.jpg

Разработва се Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г.

 

Сформираното местно партньорство между общините Ракитово и Пазарджик  изпълнява проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г. финансиран по подмярка 19.1” съгласно сключен Административен договор РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Въз основа на изготвените по проекта проучване и анализ на потенциала на територията на община Ракитово и община Пазарджик без областния град, проведеното анкетно проучване и проведените редица срещи, семинари и обучения на територията на двете общини е формулирана основната цел на Стратегията за местно развитие, а именно: ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА, РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА.

За постигането на стратегическата цел са формулирани следните 4 приоритета, отразяващи нуждите на местното население в територията:

Приоритет 1: Балансиран и устойчив икономически растеж, развитие на конкурентоспособно земеделие и туристическия потенциал на територията, насърчаване на предприемачеството и неземеделските дейности

Приоритет 2: Устойчиво развитие на територията от гледна точка на социалните услуги и социалното включване

Приоритет 3: Подобряване стандарта на живот и бизнес средата чрез обновяване на инфраструктурата и грижа за околната среда

Приоритет 4: Изграждане на капацитет за развитие, укрепване и интегриране на териториалната общност

Следващ етап от подготовката и изготвянето на Стратегията е дефинирането на мерки за подпомагане, чрез които ще се постигат поставените цели, както и финансов план. Стратегия за Водено от общностите местно развитие следва да води до устойчиво развитие на територията, на която ще се прилага, чрез подкрепа на въвеждането на иновации  на територията на МИГ, стимулиране на местната икономика и местното производство, подкрепа за социални дейности, насочени към всички нуждаещи се групи, подкрепа за качествено образование, подобряване на условията за живот и на състоянието на околната среда.

От проведените проучвания, изведените нужди и потенциал за развитие на територията и дискусиите с местната общност се изведе необходимостта от многофондовото финансиране на Стратегията за местно развитие на територията на община Ракитово и община Пазарджик без областния град. Предвижда се включването на мерки не само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но и от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. В разработената стратегия са включени мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Р България за периода 2023-2027г., мерки от програма Развитие на човешките ресурси, програма Образование и Програма Околна среда.

За сектор Земеделие в Стратегията за местно развитие са включени мерките: 1. Инвестиции в земеделски стопанства, 2. Инвестиции в земеделски стопанства насочени към опазване компонентите на околната среда и 3. Инвестиции за преработка. Основните цели на мерките 1 и 2 са осигуряване на инвестиции за подпомагане за достигане на достатъчно надежден земеделски доход и устойчивост на селското стопанство на територията на МИГ чрез модернизация и въвеждане на иновации в земеделските стопанства на територията, производство на конкурентоспособна качествена и екологична местна земеделска продукция и биологично производство. Ще се дава приоритет на проекти за чувствителните сектори – плодове, зеленчуци, животновъдство; от млади земеделски стопани; за колективни инвестиции и други. По мярка 3 Инвестиции за преработка се предоставят възможности на земеделските стопани да добавят стойност, чрез преработка и маркетинг на произведените в стопанствата им селскостопански продукти. Приоритет ще се дава на проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори, биологично земеделие, преработката на суровини от производители от територията на МИГ, въвеждането на енергоспестяващи технологии или иновации, проекти създаващи заетост и други.

За бизнеса и насърчаването на предприемачеството на територията на двете общини се предвижда мярка 4. Инвестиции за неселскостопански дейности. Основната цел на мярката е пълното оползотворяване на икономическия потенциал на територията на МИГ чрез подкрепа за развитие на неселскостопански дейности, основани на нейните характеристики и специфики. По мярката ще се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности: Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

По мярка Инвестиции за основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура в селските райони се планира подпомагане на дейности за подобряване облика на населените места на територията на двете общини. Тук се включват дейности за подобряване на обществената инфраструктура на територията, включително повишаване на енергийната ефективност с цел стабилизиране на икономическите, социалните и екологичните процеси в населените места и подобряване на условията на живот. Допустими получатели на подпомагане по мярката са общините Ракитово и Пазарджик.

От Програма „Развитие на човешките ресурси“ в Стратегията за местно развитие са включени Мярка 8. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и Мярка 9. Насърчаване на младежката заетост. Включват се дейности за активизиране на лицата, търсещи работа от територията на МИГ „Ракитово-Пазарджик“ най-вече младите, целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост, вкл. чрез трудово консултиране, кариерно ориентиране, обучение на работното място, субсидирана заетост и други.  Включена е и Мярка 10. Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите, също финансирана от Европейския социален фонд с основна цел осигуряването на подкрепа за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията.

От Програма „Образование“ е включена Мярка 11 Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери. Основни целеви групи за подкрепа по мярката са деца и ученици от уязвими групи: маргинализирани групи като роми, деца и ученици търсещи или получили международна закрила, деца и ученици в риск от отпадане от образователната система, деца и ученици, чийто майчин език не е българският, деца и ученици с пропуски в усвояването на учебното съдържание, други уязвими групи като деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с хронични заболявания, деца и ученици в риск; родители/настойници  на деца и ученици от различни уязвими групи; педагогически специалисти и непедагогически персонал.

В Стратегията за местно развитие се предвижда финансиране от Програма „Околна среда“ за дейности, свързани с околната среда за повишаване на осведомеността на местната общност относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците.

В Мярка 6. Сътрудничество се включват дейности за изготвянето на общи проекти, продукти, подходи, идеи и други в сътрудничество с МИГ от друг регион в България или страна – членка на ЕС, или дори трета страна, с които да се представя местната идентичност и да се активира местната общност с цел развитието на територията на „Ракитово-Пазарджик“.

Включена е и Мярка 7. Дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране по изпълнение на Приоритет 4 „Изграждане на капацитет за развитие, укрепване и интегриране на териториалната общност“.

След завършване работата по изготвянето на Стратегията за местно развитие се проведоха две обществени обсъждания с широката общественост, за да се отрази мнението на всички заинтересовани страни на територията на двете общини. Предстои учредяването на Местна инициативна група на територията на двете общини с обхват всички населени места с изключение на областния град.
Loading...