sportn01092023_parvi_u4_den.jpg

 На родителите на общо 6 563 деца, на които предстои да постъпят в първи, втори, трети, четвърти и в осми клас, в област Пазарджик е отпусната еднократна помощ от 300 лв.. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството и се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

 

Подадените заявления от началото на кампанията за малчуганите от началния етап на образование са 5 378 в цялата област, а за осмокласниците едва 1215. Най-активни са родителите на учениците в община Пазарджик – 2648, следвани от тези във Велинград – 965.

За да могат да се възползват родителите от държавната еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, чрез Регионалното управление на образованието, са информирани директорите на всички държавни и общински училища в област Пазарджик, които от своя страна следва да информират родителите, че срокът за подаване на заявленията – декларации е 15 октомври 2023 г. и за условията за получаването й. Едно от тях е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. От 2021 г. помощта се отпуска без изискване за доход и зааявленията декларации могат да се подават на място в ДСП по настоящ адрес, на електронните адреси на ДСП в областта, които са защитени канали за обмен на информация: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или чрез Български пощи.

Родителите могат да се запознаят с условията за ползване на този вид целева помощ на страницата на Агенцията за социално подпомагане и посочения линк:  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ и да изтеглят заявлението - декларация.

Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик желае на всички учители, ученици и родители в област Пазарджик здрава, мирна, успешна, присъствена и вълнуваща нова учебна година, пълна с покорени предизвикателства, взаимно уважение и удовлетворение от постигнатите резултати.

 

 
Loading...