nereg_smetishte_str.jpg

След постъпили в БД „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и РИОСВ - Пазарджик сигнали за нерегламентирано сметище по брега на р. Трепетущица, десен приток на р. Чепинска, е извършена съвместна проверка на място от експерти от двете институции в присъствието на представители на Рибарско сдружение „Нилет“, РДГ - Пазарджик и РУ-Велинград, съобщиха от екоинспекцията.

Установено е, че в резултат на строителни дейности при ремонт на стопанска постройка, собственост на ДЛС Чепино, в землището на с. Грашево, местност „Сухата лъка“ са струпани множество строителни отпадъци (тухли, бетон, дървен материал) по двата бряга на р. Трепетущица. Във водното течение на реката няма изхвърлени строителни отпадъци. В проверения участък от реката водният отток протича свободно.
Намерените отпадъци са на мястото на образуването в рамките на строителния обект. Те са неопасни. Строителството е извършено от дружество „Барин АЛП“ ЕООД въз основа на договор с ДЛС „Чепино“ и на база издадено от главния архитект на Община Велинград разрешение за строеж.
Предварителното съхраняване на образуваните отпадъци обаче е в непосредствена близост до реката. В БД ИБР не е постъпвала информация от ДЛС „Чепино“ относно извършените строителни дейности и директорът на БД ИБР не е съгласувал изхвърлянето на строителни отпадъци по бреговете на р. Трепетущица. Предвид риска от замърсяване на р. Трепетущица и с цел защита от вредното въздействие на водите, от директора на БД ИБР е дадено предписание на ДЛС „Чепино“ да се премахнат строителните отпадъци по десния и ляв бряг на р. Трепетущица.
След изтичане на срока на предписанията експерти на БД ИБР и РИОСВ - Пазарджик ще извършат повторна проверка на място. Административнонаказателни действия ще бъдат предприети в случай, че се установи неизпълнение на даденото предписание.

 

 

 
Loading...