riosv_str_nadzor.jpg

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик (РИОСВ - Пазарджик) напомня, че от началото на 2024 г. има нови изисквания относно отчетността, свързана с флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ).

Подаването на задължителните годишни отчети вече ще се извършва само по електронен път чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове, която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда, съгласно чл. 17г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Годишните отчети за периода от 1.01.2023 до 31.12.2023 година следва да се подават до 31 март 2024 година след извършена регистрация в Информационната системата, която е достъпна на адрес: http://fpg.eea.government.bg. Регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от класифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. В системата е публикувано и ръководство, което може да се използва при регистрирането и подаването на отчетите в информационната система.

От РИОСВ уточняват, че задължените лица по Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитане на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове са дистрибутори на ФПГ; дистрибутори на оборудване, заредено с ФПГ, което не е херметически затворено; ползватели на ФПГ; пеработватели на ФПГ; оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремарката, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, което съдържа разтворители, основани на ФПГ.

Задължените лица, неподали в срок годишен отчет за предходната година подлежат на санкции, предвидени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Loading...