gerb_obs_20240125.jpg

 Общинските съветници от ГЕРБ-СДС - Найден Шопов, който е и председател на ОбС-Пазарджик, инж. Валери Вълков, Йордан Кожухаров и Борис Владов, подкрепиха Програмата за управление на Община Пазарджик 2023-2027г. В нея място намериха редица от важните приоритети, които ГЕРБ-СДС представи в хода на предизборната кампания, мотивираха се от коалицията.

 В сферата на инфраструктурата в Програмата са заложени за реализация проектите с подсигурено финансиране от държавния бюджет, гласуван в Народното събрание от управляващото мнозинство, водеща роля в което, като най-голяма политическа сила има коалиция ГЕРБ-СДС.

 Проектите включват:
Пълно реновиране на градската жизнена среда в квартал Марица-Болницата на град Пазарджик.; Средства са предвидени за доизграждане на канализацията на с. Ивайло (община Пазарджик).; За реконструкция на главните колектори на промишлената зона на Пазарджик.; Ще бъде изградена и канализационна помпена станция за отпадните води на  с. Добровница (община Пазарджик), както и ще бъде реконструиран тласкателен водопровод на с. Величково (община Пазарджик).; Предстои и проектиране и изграждане на канализация на с. Мокрище (община Пазарджик).;В програмата е залегнало и предстои изготвяне на проект за пълното благоустрояване на междублоковите пространства на кв. Ябълките в град Пазарджик и кв. Широк център на град Пазарджик.; Предвидена е реновация и асфалтиране по ключовите за Пазарджик пътни артерии: бул. „Георги Бенковски”, бул. „България”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Пловдивска”, ул. „Ген Гурко”, ул. „Димчо Дебелянов”, ул. „Ал. Батенберг”, Ивайловско шосе.

В икономическата част на програмата си Община Пазарджик дава заявка за създаването на благоприятни условия за привличане на нови инвеститори и подобряване на съществуващата бизнес среда. Това е и ангажимент, който ГЕРБ-СДС представи пред избирателите си и за който ще работи в следващите 4 години, коментираха от коалицията.

Програмата за енергийна ефективност, включваща санирането на сгради, която през годините е била важна и сред водещите за ГЕРБ-СДС, отново ще намери своето място в управлението на Общината. В управленската програма на Община Пазарджик, която съветниците от ГЕРБ-СДС подкрепиха, са заложени за саниране множество сгради, както и спортната зала „Хебър“ в гр. Пазарджик. Многофамилни сгради, които предстоят да бъдат санирани са сгради намиращи се на улиците: „Георги Бенковски“, „Пловдивска“, „Димитър Греков“, „Панайот Волов“, „Петър Бонев“, „проф. Иван Батаклиев“, „Тинтява“, „Ангел Кънчев“, „Дунав“, бул. „Христо Ботев“, „Райко Алексиев“, „Георги Бенковски“.

Едно от нещата, които ГЕРБ-СДС изтъкна в кампанията, беше и необходимостта от повишаване на контрола и сигурността в обществените пространства. ГЕРБ-СДС се застъпи зад идеята от нужда от изграждане на видеонаблюдение на ключови места, като превенция на правонарушения. В Програмата за управление на Общината място намира и тази идея като тя включва изграждане и въвеждане на система за видеонаблюдение с цел повишаване на сигурността и пътната безопасност.

По отношение на сметосъбирането и сметоизвозването, ГЕРБ-СДС в кампанията си изтъкваше нуждата от справяне с безконтролното изхвърляне на отпадъци. Община Пазарджик залага за мандат 2023-2027г. повишаване на контрола над сметосъбирането и сметоизвозването.

В сферата на Образованието ГЕРБ-СДС предложи да продължи и да се задълбочи сътрудничеството на бизнеса с училищата, както и да се акцентира все повече на дуалното образование, при което учащите да придобиват практически умения в реална работна обстановка. Програмата на Община Пазарджик, гласувана днес в Общински съвет, определя като ключова мярката за ранно дуална форма на обучение, която да улесни прехода от професионалното образование към пазара на труда.

Общинските съветници от ГЕРБ-СДС заявиха, че ще следят за стриктното и отговорно изпълнение на поетите в програмата ангажименти, както и ще съдействат, когато е необходимо за всички добри и важни за развитието на Община Пазарджик решения.
Loading...