proekt_vazduh2024.jpg

Община Пазарджик подписа договора по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа подкрепа за бенефициента Община Пазарджик при изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „ За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

„Това е основополагащата процедура за проекта, която до голяма степен определя неговата успеваемост.“, коментира ръководителят на проекта и заместник - кмет на община Пазарджик Любомир Гечев.

Този етап обезпечава обработката на данните от заявителите, желаещи да подменят старите си отоплителни тела и има за цел да облекчи процеса за крайните потребители, като фирмата изпълнител ще отговаря за:

  • Набирането и обработка на заявленията от домакинствата;
  • Извършването на огледи от технически екипи за оптималните алтернативи за всяко конкретно жилище;
  • Консултира гражданите и ги подпомага за попълването на изискуемите документи, като това включва посещения на място, организиране на срещи на етажната собственост, попълване на технически паспорти, обследване на състоянието на електрическата мрежа в имота, съставяне на протоколи и др.
  • Разкриване на телефонна линия – осигуряване на колцентър за входящи и изходящи обаждания, с цел разясняване на условията за допустимост и подпомагане на оппълването на заявленията;
  • Разкриване на специализирани гишета и офис за попълване и прием на заявленията.

И още множество активности, целящи да информират и подпомогнат гражданите за участие в проекта.

До момента по проекта има подадени над 2 хиляди заявления, като подателите могат да очакват обратна връзка за редовността им и допълнително съдействие в началото есента. Успоредно с това, разбира се, продължава и набирането на нови такива.

За повече информация и бланка за канидатстване, може да посетите линка: https://pazardzhik.bg/bg/programa-okolna-sreda-2021-2027-g/protsedura-za-pochist-vazduh

Община Пазарджик напомня, че предстои финализиране и на процедурата по избор на доставчици на новите отоплителни тела.

Постигането на специфичната цел на проекта е в изпълнение на Комплексната програма на община Пазарджик за намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Пазарджик за периода 2021 – 2027 г.

Предвиденият комплекс от мерки, заложени в настоящото проектно предложение и тяхното ефективно и успешно изпълнение, ще спомогнат и за постигането на специфична цел „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване” на Приоритет 5 „Въздух“.

Проектът е на стойност 48 699 163, 01 лв., от които:

- 41 394 288, 56 лв. от Европейския фонд за регионално развитие;

- 7 304 874, 45 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Периодът за изпълнение на проекта е 60 месеца, считано от датата на сключването на договора, но не по-късно от 31.12.2029 г.
Loading...