semejstvo_family.jpg

По информация от Териториално статическо бюро – Юг - през 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 2 684 души.

През 2020 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.5‰) и Варна (-5.7‰).
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 21.9‰, следвана от областите Монтана - минус 18.2‰, и Габрово - минус 18.1‰. В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2020 година.

Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-5.0‰), Велинград (-6.6‰) и Сърница (-7.7‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово - минус 20.2‰, следвана от общините Стрелча (-18.3‰) и Батак (-17.9‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2020 г за област Пазарджик е положителен – плюс 1 208 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.


1. Механичен прираст на населението в област Пазарджик по години

                                                                                  (Брой)

Година

Заселили

Изселили

Механичен прираст

2018

3 104

4 150

-1 046

2019

3 678

4 675

-997

2020

5 596

4 388

+1 208

 

(Брой)
Година Заселили Изселили Механичен прираст
2018 3 104 4 150 -1 046
2019 3 678 4 675 -997
2020 5 596 4 388 +1 208

През 2020 г. двадесет и четири области имат положителен механичен прираст. Най-голям механичен прираст има в областите София (63.0‰), Перник (26.6‰), Кърджали (23.2‰). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица) (-11.9‰), Сливен (-2.2‰), Смолян (-1.7‰) и Велико Търново (-0.1‰).

За област Пазарджик този показател също положителен - плюс 4.8 ‰.
През 2020 г. заселилите се в област Пазарджик са с 1 918 повече в сравнение с 2019 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2020 г. са 5 596 души, като от тях 47.6% (2 663) са мъже и 52.4% (2 933) са жени.
През 2020 г. от общините в областта четири имат отрицателен механичен прираст - общините Батак, Сърница, Пазарджик и Пещера. Останалите осем общини са с положителен механичен прираст.

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2020 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 197 242 лица.
Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област Пловдив - 21 320. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) - 7.7%, Пазарджик - 4.0% и Смолян - 3.7%.
През 2020 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 2 248 души, или това е вътрешнообластната миграция.
През 2020 г. 70 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина.
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2020 г. 714 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик.
Loading...