priut2021_bager.jpg

Logo Eu Regions

На проведената на 18.06.2021 г. официална церемония „Първа копка“ на обект „Приют за лица“ по проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ беше дадено начало на строителните дейности по проекта в присъствието на представители на строителите, строителен надзор, медии, граждани, служители на Областния информационен център и общински служители на ул. „Васил Априлов“ в гр. Пазарджик. Участниците в събитието бяха запознати с дейностите по СМР и очакваните резултати от изпълнението му.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Строително-монтажните работи за обекта са на стойност 740 040,20 лв. без ДДС.
Строителството ще се реализира в периода 18.06.2021 г. – ноември 2021 г.

 

 
Loading...