riosv_str_nadzor.jpg

Директорът на РИОСВ-Пазарджик – Костадин Гешев е издал днес Решение по ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда), с което не одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за открит добив на строителни материали от находище „Малкото меше“ в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, с възложител „ЕКО-ХИДРО-90“ООД. Ще припомним, група активисти се обявиха против кариерата за добив на строителни материали с мотив, че това ще доведе единствено до замърсяване на региона, разрушаване на инфраструктура и имотите на гражданите.

В хода на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересованите лица, съобщиха от РИОСВ-Пазарджик. По време на обществените обсъждания са поставени въпроси за въздействието на взривните работи върху къщите на хората, за замърсяване на въздуха, влияние върху защитените зони и комулативния ефект с вече работещи кариери в района. Засегнатото население смята реализирането на инвестиционното намерение за неприемливо.

Експертите на РИОСВ-Пазарджик определиха, че реализирането му ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в Защитена зона “Бесапарски видове“ и Защитена зона “Бесапарски възвишения“. Режимите на тези защитени зони забраняват разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, посочипа от РИОСВ и уточниха, че площадката на инвестиционното намерение попада изцяло в границите и на двете защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Освен това, в границите на инвестиционното предложение са установени местообитания на защитените видове розов скорец и скално врабче, за които е забранено увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция, а именно там се предвижда добив на подземни богатства, което би унищожило местообитанията на тези защитени видове.


Заради това и на основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се одобрява осъществяването на разгледаното инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше“, землище на село Синитово, обявиха от екоинспекцията в Пазарджик.
Loading...