nikolaj_yanev2021abf.jpg

Областният координатор на ПП „Движение Да България” Николай Янев сезира областния управител за решението на Общинския съвет за промяна на таксата за твърдите битови отпадъци. „Така взетото решение е незаконосъобразно и немотивирано, както и липсват фактическите основания за приемането му“, се заявява в писмото до Областния управител на Пазарджик. От ДБ искат Областният управител да върне или да оспори в съда Решение № 248 от 25 ноември 2021 г. на Общински съвет – Пазарджик и План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. както и размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик.

В мотивите, с които Областният управител на Пазарджик е сезиран, се посочва, че никъде в предложението, мотивите на вносителя, а и в гласуваното решение на Общински съвет – Пазарджик, не става ясно посочените суми в изпълнение на кои сключени договори и в каква част от същите са планираните разходи, почосва се още, че липсват каквито и да е мотиви, защо Община Пазарджик прогнозира да бъдат събрани 55 хиляди тона битови отпадъци. От ДБ твърдят също, че заповедта на кмета за определяне на зоните и честотата на сметосъбиране № 1511/30.07.2021 е била обявена само два дни преди гласуването на обсъжданото решение на Общински съвет – Пазарджик. – едва на 23 ноември 2021г.
С тези мотиви те очакват областният управител в рамките на своите правомощия да върне за повторно гласуване решението или да го изпрати в съда.
Loading...