obs20230126.jpg

Към досегашните 4 имота с площ 185 дка, които са внесени като непарична вноска в капитала на "ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ" ЕООД, на заседание на Общински съвет - Пазарджик днес беше решено да се апортира и още един имот с площ 7 дка. Той граничи с апортираните имоти и ще се използва за изграждането на соларния парк. Решението за включване на пети имот в процедурата по апортиране в капитала на дружеството беше подкрепено от всички присъстващи 31 общински съветници.

На днешното си заседание Общинският съвет подкрепи проектно предложение на Община Пазарджик, насочено към укрепване на общинския капацитет в направление социална политика по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. По този проект предстои обучение на заетите в социалните услуги.

Приет беше и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, който да бъде в помощ за изготвянето на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици, на базата на която се изготвя и общинска стратегия.
Loading...