pametnik_stroej.jpg

Второ писмо до народния представител от ПП-ДБ Петър Куленски изпрати кметът на Пазарджик Тодор Попов по повод твърденията на народния представител, че община Пазарджик не е спазила закона като не е съгласувала проекта на паметника на Св. св. Константин и Елена с Министерство на културата, каквито според Куленски са разпоредбите на Закона за културното наследство.

В писмото си Тодор Попов уточнява, че скулптурната композиция на равноапостоли Св. Св. Константин и Елена е инициатива на комитет от будни граждани и изграждането на паметника е подкрепено с решение на Общинския съвет, като в решението изрично е уточнено, че средствата за скулптурната композиция ще се осигурят от дарения. За строителството има съответното разрешение, което е проверено от РДНС-Пазарджик със заключението, че е законосъобразно. А относно съгласуването с Министерство на културата - такова не е необходимо, тъй като паметникът не представлява културна ценност по смисъла на закона.

В заключение Тодор Попов коментира, че подобни твърдения, че строежът на паметника е незаконен,  "могат да бъдат тълкувани като клевета и за тях да бъде потърсена наказателна отговорност по съдебен път". "В случая по-страшна е моралната отговорност, която носи човек, който не гради, а руши създаденото от други с добри помисли. Подобни постъпки са съизмерими само с предателството в едни други времена, което също не е успяло да спре родолюбивия възрожденски дух на пазарджиклията и днес имаме архитектурно-художествен паметник като катедралната църква „ Св. Успение Богородично“.

В края на писмото си Тодор Попов отправя пожелание към Петър Куленски: "Бъдете здрав и насочете енергията си в нещо позитивно, а не разрушително!"

Пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н ПЕТЪР КУЛEНСКИ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КУЛЕНСКИ,

За  пореден път се налага да Ви напомням факти, които в качеството си на народен представител и наличието на компетентност, която би трябвало да имате като такъв, следва да са ви известни и ясни.

Скулптурната композиция на равноапостоли Св. Св. Константин и Елена е инициатива на комитет от будни граждани, милеещи за родния си град, неговата култура и бъдеще. Този родолюбив акт е подкрепен и от Общински съвет – Пазарджик. С Решение № 191/30.09.202И., общински съвет, общ. Пазарджик на основание чл.21, ал. 1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, дава съгласието си да се изгради:

-           „Скулптурна композиция на равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“.

-           Същата да се разположи в парковото пространство, при моста на р. Марица на южния бряг.

-           средствата за „скулптурната композиция“ ще бъдат осигурени чрез дарения от инициативен комитет и дарители.

Инициативният комитет е представил проектни решения по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ЕЛ“ и „ПБЗ“ за разглеждане на общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа за издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общ. Пазарджик. С Решение XL от Протокол №2/09.02.2023г. на ОЕСУТ е дадена положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите във връзка с чл.142, ал.5, т.1 до т.5 от ЗУТ.

За горецитирания строеж от главния архитект на община Пазарджик е издадено - разрешение за строеж № 45/09.03.2023г. за „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“, находящ се в УПИ I - за озеленяване, кв. 2А по плана на гр. Пазарджик - VI категория. Същото е проверено от служители на РДНСК Пазарджик по реда на чл.156 от ЗУТ, като е съставен констативен протокол № 487/24.03.2023г. с констатация, че издаденото от главен архитект на община Пазарджик е законосъобразно, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Строителната площадка е открита с Протокол обр. 2 от 24.03.2023г. за откриване на строителна площадка.

Разрешеното строителство е в имот УПИI - за озеленяване, кв. 2А по плана на гр. Пазарджик, който имот по действащия план на гр. Пазарджик е индустриална зона. Същият не попада в защитена територия за опазване на културното наследство, както и в охранителна зона за такива. По тази причина не е необходимо проектното решение за „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“ да се съгласува по чл.84 от Закона за културното наследство с НИНКН.

Самата „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“ не представлява „Паметник на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“, така както е описано в писмо изх.№ 04-05-33/08.03.2023г., а в настоящия момент е елемент от парковото и градинско изкуство.

Закона за културното наследство намира приложение по отношение на обекти, подробно описани в чл.6 от Закона. Заедно с това, съгласно чл. 7, ал. 4 т. З от Закона за културното наследство - не са културни ценности по смисъла на този закон произведения на изкуството, собственост на техните автори, или такива, които не са по-стари от 50 години, каквато в случая е „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“, която се реализира в настоящия момент.

От друга страна твърденията,  че строеж е незаконен, въпреки наличието на необходимите строителни книжа и влязло в сила разрешение за строеж, могат да бъдат тълкувани като клевета и за тях да бъде потърсена наказателна отговорност по съдебен път. В случая по-страшна е моралната отговорност, която носи човек, който не гради, а руши създаденото от други с добри помисли. Подобни постъпки са съизмерими само с предателството в едни други времена, което също не е успяло да спре родолюбивия възрожденски дух на пазарджиклията и днес имаме архитектурно-художествен паметник като катедралната църква „ Св. Успение Богородично“ .

В заключение, като човек с дългогодишен обществен и управленски опит, бих Ви посъветвал да търсите първо официалната информация в Общината, с която като народен представител би следвало да работите съвместно за интереса на гражданите й. Защото безтегловността, в която е страната ни през последните две години, е неоспоримо доказателство, че само с общите усилия на държавната и местна власт могат да бъдат постигнати добри резултати.

Бъдете здрав и насочете енергията си в нещо позитивно, а не разрушително!

 

 

С уважение,

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик
Loading...