as_logo800.jpg

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

Година на въвеждане в експлоатация

Пробег

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Санитарен автомобил VW №РА6238АР

1996

120 000 km

2 240

 


Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални цени.
Офертите се подават в срок до 24.05.2021 г. по един от следните два начина:
• Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на санитарен автомобил“ и със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"
• Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
За оглед и допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.
Loading...