rzi_radon20231130a.jpg

Днес, РЗИ Пазарджик проведе заседание на Областния координационен съвет (ОКС) за изпълнение целите и задачите на Националния план за действие за намаляване нивата на радон 2023-2027 г. Поводът за провеждане на заседанието бе актуализиране на състава на координационния съвет. С оглед подобряване на обществената осведоменост за здравния риск от радон и възможностите за редуцирането му, в ОКС бяха включени представители на браншови организации в областа на строителството, РУО Пазарджик, РДНСК, Областна администрация, служители на РЗИ Пазарджик, както и представители на общините в област Пазарджик. На заседанието здравни инспектори от РЗИ Пазарджик предоставиха на участниците информация за мерките, които е необходимо да се прилагат за намаляване нивата на радон в закрити помещения, при концентрация над допустимата, както и начина на измерване радона. В синтезиран вид бе представена информация за всички национални проучвания на нивата на радон проведени от РЗИ Пазарджик в областта, от 2015 г. до 2023 г., както и резултатите от тях.

Участниците в съвета бяха запознати и с предстоящи проучвания на територията на област Пазарджик.

* * *

Радонът е естествен радиоактивен газ. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий - 222 в почвата и скалите. Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и така прониква в жилищата. Радонът е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура. Могат да бъдат посочени следните пътища на постъпване на радона в сгради:

  • пукнатини в основите
  • конструктивни връзки
  • пукнатини в стените под основата
  • пукнатини в подовата настилка
  • пукнатини в стените
  • пролуки в комуникационните тръби
  • кухини в стените
  • строителни материали – тухли, бетон, камък

Радонът попада в човешкия организъм чрез дишанeто. По-голяма част от вдишания газ се издишва обратно, останалата се разтваря в телесните течности и се разпределя равномерно в организма. Разпадните продукти на радона, които не са газообразни, се отлагат по стените, пода или прашинките, плуващи във въздуха. Биологичната опасност е свързана именно с тези разпадни продукти. Те се отлагат в белите дробове, като в отделни точки на белодробната тъкан се получават по-високи дози, които могат да доведат до развитие на рак. Съгласно Световната здравна организация, (СЗО) радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон. Възможните мерки за намаляване нивата на радон могат да бъдат:

Проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3.

Подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3.

Предприемане на мерки на активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3.

Мерките, които могат да бъдат предприети, както и изборът на най-подходящите и препоръчителните за всеки конкретен случай за редуциране на концентрацията на радон следва да бъдат съгласувани със строителни специалисти с пълна проектантска правоспособност.

 

 


rzi_radon20231130.jpg


Loading...