obl_pz_karta.jpg

Общо 82 са приоритетните общински проекти на 12- те общини в област Пазарджик, които са включени в специалното приложение към Закона за държавния бюджет за 2024г. Те са за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища; основен ремонт, реконструкция и изграждане на ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост; основен ремонт и реконструкция на сгради публична общинска собственост, в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности; благоустройствени дейности в населените места и за проектиране.

В изпълнение на чл. 107 от Закона за държавния бюджет за 2024 г., проектите ще се финансират на базата на сключено споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на съответната община. Допуска се авансово плащане в размер до 20 на сто от стойността на проекта, само при сключен договор с изпълнител и предоставено обезпечение от страна на изпълнителя към общината, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Цялата документация по проектите ще се подава в ИСУН, която ще бъде използвана и за наблюдение на изпълнението.  Предвижда се крайният срок за изпълнение на проектите да е тригодишен – или до 31.12.2026 година.

            Критериите и изискванията към общините са да има издадено валидно разрешение за строеж или на виза за проектиране за обекта (при финансиране на проектиране). Не се допуска финансиране за дейности, извършени преди сключване на споразумението за финансиране на съответните проекти, както и двойно финансиране на предложените обекти.. Не може да се финансират проекти, които са допустими за финансиране по програми и механизми на Европейския съюз и по международни програми и договори, както и по други национални програми.

Списък на приоритетните проекти на общини от област Пазарджик, включени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България (pdf)
Loading...