nsi_prebroyavane.jpg

Статистическо бюро-Пазарджик оповести данните за раждаемостта, смъртността и прираста на населението в област Пазарджик за 2020 г. Регистрираните родени деца са  2 131, като от тях 2 123 (99.6%) са живородени. Броят на живородените момчета (1 123) е със 123 по-голям от този на живородените момичета (1 000), или на 1 000 живородени момчета се падат 890 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост[1] през 2020 г. е 8.4 ‰, а през предходните 2019 и 2018 г. той е бил съответно 9.1 и 9.4‰.

 

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 11.7‰, и София (столица) - 9.9‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Видин - 5.8‰, и Габрово - 5.9‰.

 

  1. Коефициенти на раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението

в област Пазарджик по години

                       (Промили)

Година

Раждаемост

Смъртност

Естествен прираст

(на 1 000 души)

  (на 1000 души)

(на 1 000 души)

2018

9.4

15.0

-5.6

2019

9.1

15.8

-6.7

2020

8.4

19.1

-10.7

 

Тоталният коефициент на плодовитост[2] е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена в област Пазарджик е 1.70. За сравнение, през 2004 г. той е бил 1.44 деца, а през 2019 г. - 1.81 деца.

 

През 2020 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.9 години, при 27.5 години за страната. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.3 години за област София (столица) до 22.5 години за област Сливен.  

 

През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 446, или 68.1% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в селата (70.1%) е по-висок отколкото в градовете (66.8%).

 

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (77.2%) и Враца (76.8%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Благоевград (48.0%), Разград (43.8%) и Кърджали (39.3%).

 

Смъртност

 

Броят на умрелите в област Пазарджик е 4 807 души, а коефициентът на обща смъртност[3] - 19.1‰. И през 2020 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик.

 

Спрямо предходната година броят на умрелите се е увеличил със 791 случая, или с 19.7%. Смъртността сред мъжете (20.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.3‰). През 2020 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 157 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (20.7‰), отколкото в градовете (18.1‰).

 

През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰ до 27.7‰. С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 27.7‰, Монтана - 25.5‰, Кюстендил и Габрово - по 24.0‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 13.4‰. По този показател област Пазарджик е на 18-о място.

 

За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰ в София (столица) до 22.9‰ във Видин.

 

През 2020 спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин - 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян - по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас - 1.2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч - по 1.6 промилни пункта

 

През 2020 г. в страната са починали 301 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 12. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2020 г. е 5.7‰, който нарежда областта на 13-о място, заедно с областите Плевен и Добрич. За страната този коефициент е 5.1‰.

В регионален аспект през 2020 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе - 2.0‰, и София (столица) - 2.4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и Монтана (10.8‰).

 

 

 

[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

[2]Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

[3] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.
Loading...