obs_zala_prazna.jpg

Административен съд – Пазарджик обяви за недействителен избора за общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29.10.2023 г. и обявен с решение № 313-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, изменено с решение № 367-МИ/04.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик.

Със същото решение административният съд оставя без разглеждане жалбата на Бойка Маринска против решение № 367-МИ/04.11.2023 г. на ОИК – Пазарджик и прекратява производството по делото в тази част.

На 3 юли т.г. докладчикът по делото отправи искане до Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в частта „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7“ поради противоречието ѝ с принципите на правовата държава (чл. 4 от Конституцията), на равенство на гражданите пред закона (чл. 6, ал.2 от Конституцията) и на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване (чл. 10 от Конституцията).

Съдията по делото приема, че оспореното решение №313-МИ / 30.10.2023 г. на ОИК – Пазарджик, изменено с решение № 367-МИ/04.11.2023г. на ОИК – Пазарджик не е в съответствие с материалния закон - с разпоредбите на чл. 437, ал. 1-3 от ИК относно отчитането на действителните и недействителни гласове, съответно и на § 1, т. 14 от ДР на ИК относно определянето на общинска избирателна квота и на чл. 453, ал. 1-2 от ИК относно определянето на резултатите от гласуването за общински съветници. Ако не бяха допуснати констатираните нарушения на ИК, то обявеният изборен резултат би бил различен - защото  в случая той не отразява действителния вот на избирателите.

При обжалване на резултатите от произведени местни избори правомощията на съда са уредени в чл.459, ал.10 от ИК - може да потвърди решението на общинската избирателна комисия или да обяви избора за недействителен. Когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия, може да отмени решението на ОИК и да върне книжата на комисията за обявяване на действителните резултати, но само при изрично посочени условия - поради допусната техническа грешка, грешка в пресмятането или неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции). В случая такава възможност е налице само за установената различна общинска избирателна квота - 722 гласа, вместо 721 гласа. По отношение безспорно установеното неправилно разпределение на мандатите по кандидатски листи – не е определен мандат за ПП „Движение за права и свободи“ - хипотезата на чл. 459, ал. 10, изр. 2 от ИК е неприложима. Неправилното отчитане на изборния резултат вследствие на погрешна преценка на бюлетините като действителни или недействителни, съставлява нарушение на материалния закон, а не грешка в пресмятането или техническа грешка / както приема ВАС напр. в решение №1702 от 3.02.2020г. по адм. д. №267/2020г., решение №1878 от 05.02.2020г. по адм. д. № 14672/2019г., решение №4219 от 8.04.2024г. на ВАС по адм. д. № 2327/2024г., и др/. В настоящия случай при отчитане на изборния резултат не се касае и за неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции) и в този смисъл съдът няма основание да отмени решението и да върне книжата на общинската избирателна комисия за обявяване на действителните резултати.

Затова в случая е приложима разпоредбата на чл. 459, ал. 10, изр. 1 от ИК и изборът на общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29.10.2023г. и обявен с решение № 313-МИ / 30.10.2023 г. на ОИК – Пазарджик, изменено с решение № 367-МИ/04.11.2023 г. на ОИК – Пазарджик, следва да се обяви за недействителен.

Решението по административно дело № 402 от 2024 г. подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок, а в частта с характер на определение – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 
Loading...