osvetl20220920a.jpg

Съгласие от съветниците в местния парламент очаква да получи кметът Петър Куленски Община Пазарджик да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 14 населени места в Община Пазарджик“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/ на Националния план завъзстановяване и устойчивост на Република България.

Строително-монтажните дейности в проектното предложение са на база предписани в изготвения енергиен одит енергоспестяващи мерки, изготвен технически проект и включват:
- Подмяна на съществуващи натриеви лампи високо налягане (НЛВН) и компактни луминисцентни лампи (КЛЛ) с LED осветители;
-  Въвеждане на Система за автоматизация, управление и мониторинг на потреблението на електрическа енергия от уличното осветление.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 000 000 лева, а крайният срок за подаване на проектно предложение е 02.04.2024 г.

Реконструкцията и модернизацията на системите за улично осветление се предвижда да бъде реализирана в селата: Величково, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Драгор, Звъничево, Ивайло, Мирянци, Мокрище, Огняново, Сбор, Синитово, Хаджиево и Црънча.

През последните 2-3 години бе подменено цялото улично осветление в Пазарджик с LED осветители - част по т.нар. Норвежка програма, друга – с общински средства, а последният етап - по договор с гарантиран резултат.
Loading...